nuwewyn
Hier vertel ek jou van "nuwe wyn" wat die Here die afgelope tyd aan my bedien het.

Jun
29

Oor CIMI – weer ’n keer

Ek het reeds twee artikels op hierdie BLOG van my geskryf oor CIMI.

Hier is die skakels daarheen:

Die eerste artikel vind jy by:

My eerste artikel oor CIMI

Die tweede artikel is:

My tweede artikel oor CIMI

In die tweede artikel tipeer die skrywer, Rudolph P Boshoff, die Christ-in-me International-beweging met sy “gemeentes” oor die land, as niks anders as ’n tipiese “Cult”, Kultus of Sekte nie.

Ons het dus glad nie met ‘n kerk of ‘n deel van die ware Kerk van Jesus Christus hier te make nie.

Moet asb. nie toelaat dat iemand jou hieroor bluf of bedrieg nie.

Die feit dat hulle die Bybel gebruik en die Bybel aanhaal, maak nie outomaties van hulle ‘n kerk van die ware Jesus Christus waarvan die Bybel as Woord van God ons vertel nie.

Die ware Kerk van Jesus Christus is gelowige volgelinge van die Jesus van die Bybel, wat glo met hulle hart en bely met hulle mond dat Jesus Christus, God die Seun, mens geword het, gekruisig is, gesterf en opgestaan het uit die dood, en nou heers en regeer van Sy Troon in die hemel as God, Koning, Here en Verlosser.

CIMI is ‘n Kultus (“Cult”) en beantwoord aan al die tipiese kenmerke daarvan.

1. Om ’n “cult” te herken, moet ons kyk en luister na wat glo die groep/beweging oor Jesus. ’n Kultus sorg dat Jesus niks meer is as wat hulle leier is nie. Hulle bring altyd Jesus af na hulle vlak om te wees wat hulle almal uiteindelik wil wees. Dit sien ons by CIMI waar hulle baie uitdruklik sê dat Jesus Christus niks meer as as bloot die Eerste van baie Seuns van God, en konings van God hier op aarde nie. Hy is dus nie God die Seun soos die res van die Christelike Kerk glo nie. Hy was bloot mens, en die Eersteling van al die ander Seuns van God wat na hom sou kom. So beskou en beskryf Xander Strydom homself dan ook as Xander Christus en as seun van God. En het hy ook reeds ʼn klompie ander seuns van God geïdentifiseer om saam met hom leiding te neem in wat hulle beskou as hulle missie en boodskap aan die res van die wêreld.

2. Die tweede kenmerk van ʼn kultus is dat hulle denkwyse die enigste en enigste ware denkwyse is. Al die ander sienswyses en interpretasies van die Skrif en die waarhede van die Skrif is dus volgens hulle verkeerd en nie die waarheid nie. Net hulle en hulle alleen is reg. Net dit wat hulle leiers sê, veral dit wat Xander, as die koning, sê. Ons hoor daarom vir Xander en die ander leiers van hierdie groep sê dat wat hulle aanbied “ʼn nuwe interpretasie” is van die waarhede van die Bybel. Hulle is selfs nie net besig om die Bybel nuut te interpreter nie. Hulle is ook oortuig dat hulle “nuwe, verdere openbaring” het wat net aan hulle en Niemand anders geopenbaar is nie. Hulle beklemtoon die feit dat God altyd ʼn nuwe ding begin by ʼn klein groepie mense op ʼn bepaalde plek en tyd, en dan versprei dit oor die res van die wêreld daarvandaan. ʼn Mens wil dan vir Xander en die ander leiers terugantwoord en sê: Ja, dit is presies ook die manier hoe kultusse en sektes versprei oor die wêreld!

3. Die derde kenmerk van so ʼn kultus is dat hulle gewoonlik hulle leier verheerlik. In so ʼn kultus word ʼn man of ʼn groep leiers se interpretasie en se mening baie hoër geag en meer waar geag as enigiemand op aarde. Gewoonlik is so ʼn leier onfeilbaar. Die leier word gesien as God se enigste en baie spesiale verteenwoordiger. So hoor ons dan ook hoe Xander self vertel hoe die lede van hierdie beweging voor hom kom buig het as die koning die dag na sy egskeiding. Ons hoor ook hoe Xander van homself praat as Xander Christus. Daarom, as jy dus sou waag om hierdie leier en sy interpretasies nie te aanvaar nie of so wegdraai van hom af, sny jy jouself onmiddellik af van hierdie groep en alles wat hulle as hulle eindbestemming sou sien. Die meeste van die tyd word daar dan ook van die groepslede van so ʼn groep verwag dat hulle ook hulleself van jou, as die afgedwaalde, sou distansieer.

4. Die vierde kenmerk van ʼn kultus is dat daar ʼn klemverskuiwing is wat fondasie-leerstellings betref. So hoor ons by hierdie groep, CIMI, dat hulle totaal van die res van die Christelike kerk oor die wêreld verskil en dan hulle oortuig is dat Jesus Christus nie werklik God was wat mens geword het nie. Hulle is verder oortuig dat die Heilige Gees nie werklik God die Gees is nie. Die God van die Bybel is dus nie een God wat Homself aan ons kom openbaar het in die Bybel as God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees, en dus as ʼn Drie-enige God nie.

5. Die vyfde kenmerk van so ʼn kultus is dat hulle baie keer amper hulle eie taal praat met baie spesifieke terminologie. Hulle het hierdie spesifieke terminologie wat hulle gebruik en op ʼn baie spesifieke manier interpreteer. So hoor ons ook by CIMI terme soos “saad van God”, die “christus in jou”, die herinterpretasie van die “gesalfde een”, die herinterpretasie van wat geloof sou beteken, ens. Dit klink asof hulle jou taal praat en die tipiese taal wat in die res van die Christelike wêreld gepraat word, praat, totdat jy mooi gaan luister na hoe hulle daardie spesifieke terme interpreteer en defineer. Dit is dan wat jy besef, maar ons praat glad nie dieselfde taal nie; ons bedoel glad nie dieselfde dinge nie, alhoewel ons dieselfde woorde en begrippe gebruik.

Met dit alles in gedagte, kom ons beoordeel CIMI en sy leerstellings in die lig van wat hulle oor Jesus sê en glo.

Xander is baie uitdruklik daaroor dat hulle nie Jesus beskou as God die Seun nie. Hy was bloot die eersteling of eersgeborene van baie seuns van God, van baie konings in die Koninkryk van God hier op aarde.

Soos ek reeds aangedui het, as ʼn mens na die Nuwe Testament in die besonder kyk en wat daarin oor Jesus geskryf en bely word, dink maar aan die hele boek, Johannes, Kolossense en Hebreërs, om net die spesifieke boeke in die NT te noem waar dit in die boek as geheel oor die totaal uniekheid en wese en persoon van Jesus Christus handel, dan is dit baie duidelik uit die konteks en die Grieks dat Jesus baie meer as net bloot ʼn gewone mens was en bely word.

Dink maar net hoeveel keer Jesus as kurios en Theos aangespreek en genoem word.

Dink aan alles wat Jesus gedoen het, oor Homself gesê het en wat Hy toegelaat het ander mense oor Hom sê en selfs toelaat dat mense Hom as God en Here aanbid en bely. Dan is dit baie duidelik dat CIMI se interpretasie van Jesus Christus alles leuens is.

As ʼn mens dan ook teruggaan in die Kerkgeskiedenis, dan sien jy dat van die vroegste tye, reeds in formele uitsprake en vergaderings wat gehou is om spesifiek opnuut te formuleer wat oor Jesus Christus geglo word in die kerk in die breë, sien jy reeds hoe die kerk in sy belydenisstandpunte, soos in die Belydenisskrif van Nicea, in 325 nC, reeds standpunt ingeneem het teen iemand soos Biskop Arius, wat presies dit wat CIMI deesdae bely, geglo het, naamlik dat Jesus bloot ʼn geskape mens was en dus nie God self was nie. Daarom het hierdie kerkvergadering net daar weer pertinent bely dit wat hulle geglo het die ware Kerk van Jesus se standpunt van die vroegste gemeentes was en ook in die Nuwe Testament bely word, naamlik dat Jesus Christus, en dit was hulle woorde in Afrikaans vertaal, “van dieselfde substansie was as die Vader, en dus self God was”.

Luister ʼn mens na wat CIMI oor Jesus sê, sê hulle soos Biskop Arius, dat hy bloot ʼn gewone mens was.

Kyk en luister ʼn mens na die Bybel en spesifiek die Nuwe Testament, hoor jy hoe daar oor Jesus gepraat word in terme wat Hom duidelik nie meer net gewoon mens maak nie.

Daarom sê die bekende skrywer, CS Lewis, dat as ʼn mens luister na alles wat Jesus oor Homself gesê het, en alles wat Hy gedoen het, en luister na wat ander mense oor Hom gesê en teenoor Hom gedoen het, was Jesus een van drie dinge: Of Hy was totaal van lotjie getik en iemand wat ons vandag in ʼn gestig vir sielsiekes sou plaas; of Hy was die grootste leuenaar wat ooit geleef het, want Sy woorde en Sy dade het so perfek geklop; of derdens, Hy was presies wie Hyself gesê het Hy is, naamlik self en absoluut God wat mens geword het.

Dit word verder bevestig as ʼn mens kyk na die eer wat Jesus van mense aanvaar het.

Ja, ons lees dat ons gevra word in die Woord om Jesus te aanbid soos wat ʼn mens net vir God alleen kan aanbid, en waar daar van ons gevra word om selfs te bid “in Sy Naam”, en tot Hom.

Kyk verder na alles wat Jesus gedoen het, al Sy aansprake, ja, dit wat Hom juis gekenmerk en anders gemaak het as ander mense, soos Sy alwetendheid; dat Hy aanspraak gemaak het daarop om te kan sondes vergewe; en dat Hy van ewigheid af was, ja, selfs van voor die skepping daar was.

Luister jy verder na die Name wat die Skrif en mense Hom gegee het, presies soos ʼn mens net aan God alleen sou gee, soos “Here” (kurios), en dan selfs “God” (Theos).

Ons hoor dat daar oor Hom gepraat word as Een wat skep, maar ook as die Een wat gaan Oordeel aan die einde.

In die boek, Openbaring, en in die boek, Hebreërs, in hoofstuk 1, kry ons hierdie prentjie van Jesus wat sit op die Troon van God (enkelvoud, met ander woorde, die Troon waarop net God alleen kan sit).

Enigeen wat Grieks verstaan, kan nie anders nie as om ʼn gedeelte soos Joh. 1 te lees en te weet en te verstaan dat Johannes onder die inspirasie van die Heilige Gees hier bely dat Jesus Christus God self was nie.

Luister maar self daarna en besluit vir jouself:

“In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God.
Hy was reeds in die begin by God.

Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ʼn enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie.

In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense.

Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.”

Dieselfde gebeur wanneer ʼn mens luister na dit wat Tomas daar in Joh. 20:28 sê in die Grieks:
“My Here en my God!”

Wie Grieks ken en Grieks werklik verstaan, kan nie anders as om te hoor dat hier van God gepraat word, en dat Tomas Jesus hier aanbid en eer as sy persoonlike God en Here nie.

En hoor net hoe Jesus dan self beam dit wat Tomas hier gesê het en beaam dat dit reg is wat Tomas hier bely het, as Hy vir Tomas die volgende sê:

“Toe sê Jesus vir hom: ‘Glo jy nou omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.’”

Kyk ʼn mens verder na ʼn begrip soos dat Jesus ook “Seun van die mens” genoem word, wat ʼn baie unieke en betekenisvolle uitdrukking in beide die Ou en Nuwe Testament was.

CIMI gee nêrens rekenskap oor presies wat hierdie uitdrukking dan sou beteken in Jesus se geval nie.

Dit is ook baie duidelik vir enigiemand wat dit sou ondersoek dat in die lig van Joh. 1 byvoorbeeld, daar van Jesus as ʼn baie unieke “Seun van die mens” gepraat word, wat spesifiek gekom het om die baie profesieë hieroor in die Ou Testament, te kom vervul.

Oor die feit dat Jesus as “Seun van God” aangespreek word, en ons almal, volgens Paulus ook “seuns” genoem kan word, die volgende:

Jesus was in ʼn baie unieke sin “Seun”, want Hy was “Seun” volgens Sy natuur, in Sy wese, terwyl ons “seun”-wees, iets is wat ons deel word deur “aanneming” en wat ons toegesê word as ons in Jesus glo en Hom aanneem vir wie Hy gesê het Hy is.

Daar is dus ʼn reuse verskil tussen Sy Seunskap en ons sʼn as Sy gelowige volgelinge! Enigeen wat dit werklik verstaan, sal nie eers daaroor dink om dit te vergelyk met mekaar nie!

Wat maar net alles vir ons bevestig dat ʼn beweging soos CIMI en sy leiers nie ʼn idee het oor presies wat daar in die Skrif oor Jesus Christus en oor God bely word nie!

As ons luister na dit wat Jesus daar in Joh. 17 bid oor ʼn heerlikheid wat Hy gehad het van die begin af, voor die skepping van die wêreld, dan weet jy ons het hier met iets totaal anders te doen as dit wat CIMI bely.

Kom ons gesels oor die Jode se beskuldigings teenoor Jesus dat Hy met wat Hy daar in Joh. 8 en Joh. 10 oor Homself gesê het, Homself aan God gelyk gestel het!

Dit is duidelik juis die rede waarom hulle Jesus wou doodmaak, omdat Hy Homself gelyk gestel het en baie pertinent gesê het dat Hy self God was!

Die Griekse woord wat hulle gebruik, is dat Jesus Homself “in kwantiteit en kwaliteit een maak met God”.

Kan ek ook sommer hier die sektariese siening uitwys as net nog ‘n dwaling, naamlik dat die een God as’t ware 3 maskers gedra het, naamlik dié as Vader, en dié as Seun, en dié as Heilige Gees. Hierdie siening en verklaring is maar net nog ʼn dwaallering wat die Vroeë Kerk al van die vroegste tye verwerp het as “modalisme”. Dit wat die Bybel oor God verkondig, kan nie verklaar word met modalisme nie.

Kan ek dan opsom wat CIMI sê oor Jesus. Wat hulle oor Jesus sê, is dus niks anders as presies dit wat die Jehowa Getuies, die Mormone en die Moslems oor Jesus bely nie.

Wat glo ons dan wel oor God en oor Jesus?

Kom ons bely net weer hier baie duidelik wat ons glo oor wat God self in die Bybel oor Homself en oor Jesus aan ons openbaar:

Ons glo God is een en alleen waarlik God. (Deut. 6:4; 1 Kor. 8:6; Gal. 3:20; 1 Tim. 2:5).

Ons glo daar is een wese, God, wat Homself aan ons openbaar in die Skrifte van die Bybel as Drie Persone: God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees.

Die een Persoon van God is nie belangriker as die ander nie, en al drie Persone is God.

Natuurlik gaan dit ons gewone verstand te bowe om dit alles presies te verstaan en logies te kan verklaar.

Om dit presies te verstaan en presies te verklaar, moet ʼn mens self God wees om dit te kan doen.

Daarom kan ek en jy as mens, hieroor bloot bely wat ons baie pertinent in die Skrif hieroor geopenbaar sien, en hoor wat deur God self, onder die inspirasie van die Gees, aan ons hieroor geopenbaar is.

Blaai ʼn mens deur die Skrifte van die Ou en Nuwe Testament, hoor ons oor en oor hoe God Homself aan ons openbaar as een God, maar ook ʼn duidelike onderskeid maak tussen Hom as God as ʼn Vader, die Seun en as die Heilige Gees.

Ons sien verder hoe God self ʼn bepaalde orde en rol aan Homself as ʼn Vader, as die Seun en as die Heilige Gees in alles wat Hy doen en waarmee Hy besig is, gee.

(Kyk maar net weer na gedeeltes soos Joh. 1; Tomas se belydenis daar in Joh. 20:28; Petrus se uitsprake daar in 2 Pet. 1:16; Paulus se belydenis daar in Kol. 1:16 en verder in daardie brief; Fil. 2:5-11).

Dan hoor ons boonop in soveel gedeeltes van die Nuwe Testament, hoe daar van al drie hierdie Persone van God gelyktydig gepraat word en hoe hulle elkeen apart maar tog saam optree, soos daar in Mat. 3 by die doop van Jesus; Mat. 28:19; 2 Kor. 13:13.

Daarom hoor ons oor en oor deur die kerkgeskiedenis hoe gelowige kerkleiers presies dit bely wat ons hier bely, naamlik dat die God van die Bybel Homself aan ons openbaar as een God, maar ook as drie Persone.

Van hierdie belydenis is dan oor die eeue gepraat en na verwys as ons belydenis dat die God van die Bybel ʼn Drie-enige God is.

Alhoewel dit nie ʼn term is wat ons ooit in die Bybel self vind nie.

Dit was die Kerk van Jesus Christus, deur die eeue, se manier om in gewone mensetaal te probeer beskryf wat hulle in die Skrif vind wat God oor Homself aan ons openbaar.

Daarom kan ons vir ʼn groep soos CIMI sê dat, as hulle dit nie verstaan en dit nie glo nie, weet hulle nie en glo hulle nie in die God van die Bybel nie.

Hierdie belydenis oor wie die God van die Bybel is, is van kardinale belang in die manier hoe ons oor God dink, wie ons dink die God is wat ons aanbid, dien en volg.

Ja, dit is so belangrik vir ons omdat ons besef dat ons geloof en gehoorsaamheid aan hierdie God, ons lewe kan kos êrens langs die pad en boonop, ons ewige eindbestemming gaan bepaal.

Ek wil hierdie deel afsluit deur pertinent te stel dat die rede vir hierdie skrywe, soos ook my ander skrywes, is nie om mense of selfs die groep CIMI persoonlik aan te val nie. Dit gaan vir my oor waarheid en wat waar is.

In Joh. 6:29 sê Jesus die volgende:

“En Jesus antwoord hulle: ‘Wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in Hom wat Hy gestuur het.’”

Hoor jy wat Jesus hier sê?

Hy sê dat die werk van God is nie om ons meer en meer soos Jesus te maak of in die woorde van CIMI, van ons “christusse” te maak nie.

Nee, Sy werk is dat ons in Jesus sal glo wat Hy gestuur het.

In Joh. 8:22-29 lees ons die volgende wat Jesus oor Homself sê:

“En Jesus het weer vir hulle gesê: Ek gaan weg, en julle sal My soek en in julle sonde sterwe. Waar Ek gaan, kan julle nie kom nie.

Toe sê die Jode: Hy sal Homself tog nie om die lewe bring nie, omdat Hy sê: Waar Ek gaan, kan julle nie kom nie?

En Hy sê vir hulle: Julle is van benede, Ek is van bo; julle is uit hierdie wêreld, Ek is nie uit hierdie wêreld nie.

Ek het dan vir julle gesê dat julle in jul sondes sal sterwe; want as julle nie glo dat dit Ek is nie, sal julle in jul sondes sterwe.

Toe sê hulle vir Hom: Wie is U dan? En Jesus antwoord hulle: Net dit wat Ek vir julle sê.

Ek het baie dinge om van julle te sê en te oordeel; maar Hy wat My gestuur het, is waaragtig; en Ek, wat Ek van Hom gehoor het, dit spreek Ek tot die wêreld.

Hulle het nie verstaan dat Hy met hulle van die Vader gespreek het nie.

En Jesus sê vir hulle: Wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit Ek is; en uit Myself doen Ek niks nie; maar net wat my Vader My geleer het, dit spreek Ek.

En Hy wat My gestuur het, is met My; die Vader het My nie alleen gelaat nie, omdat Ek altyd doen wat Hom welgevallig is.”

In hierdie gedeelte verwys Jesus na God wat Homself in die Ou Testament geopenbaar het as die “Ek is”.

Dit was een van die Name van God waarmee Hy Homself aan Moses geopenbaar het daar in Eks. 3 byvoorbeeld.

Met ander woorde, wat Jesus hier sê, is dat tensy mense kies om te glo dat Hy wat Jesus is, werklik die “Ek is” is, sal hulle in hulle sonde sterwe.

Dit is waaroor dit vir my hier gaan.

Dit gaan vir my daaroor om deur hierdie skrywes vir elke leier in CIMI en elke lid in hierdie Kultus te sê: Bekeer julle en glo in hierdie Jesus, anders sterf julle in julle sonde!

Advertisements
Jun
08

Na my artikel oor CIMI op hierdie NUWEWYN-WORDBLOG Kliek die volgende skakel na hierdie artikel van my

het ek soveel hartseerstories gehoor oor hierdie gevaarlike en leuenagtige beweging wat hulleself as ‘n “kerk van Jesus Christus” voordoen, dat ek so dankbaar is teenoor Rudolph P Boshoff vir sy uitstekende en omvattende artikel en videos oor al die leuens wat CIMI verkondig, en wat soveel mense, veral in die Gauteng en Pretoria-omgewing, so verwar en as gesinne uitmekaar ruk.

Behalwe al die leuens wat as sogenaamde Skrifwaarheid deur hierdie groep verkondig word, is die tragiese en mees gevaarlike aspek van hierdie beweging vir elkeen wat betrokke raak by hulle, die gevaar wat elkeen van hulle loop om die een of ander tyd deur hierdie groep gemanipuleer te word om te moet kies om nie verder met ‘n eggenoot/eggenote of ‘n geliefde familielid of geliefde vriend of vriendin verder ‘n pad te mag loop nie, alles onder die banier van “ter wille van die Koninkryk”.

Die teks wat hulle aanhaal om lede van hulle beweging te oortuig om weg te stap uit hulle huwelike en gesinne, is Luk. 14.

Daarom het ek nou die dag vir ‘n gesin soos volg geantwoord in hierdie verband:

“Kom ek help jou sommer om vir jouself ʼn toets-stelsel te ontwikkel om gou te bepaal of ʼn bepaalde verklaring van ʼn Skrifgedeelte die waarheid is of ʼn leuen is.

1. Onthou, die Bybel is volledig geïnspireerde Woord van God en kan dus nie met homself in stryd wees of homself weerspreek nie.
2. Daarom, moet elke gedeelte in die Bybel in konteks verklaar word – m.a.w. in die lig van die gedeelte en boodskap van die gedeelte waarin dit voorkom.
3. Daarom moet elke gedeelte in die Bybel altyd in konteks met die res van die Bybel se boodskap en ander gedeeltes in die Bybel verklaar word. Wat gewoon beteken dat as ʼn bepaalde teks so verklaar en uitgelê word deur iemand, sodat dit in stryd is met ander gedeeltes in die res van die Bybel en hulle boodskap, weet jy dat die verklaring van daardie persoon nie die waarheid is nie.

Met dit in gedagte, kom ons kyk na hierdie vers in Luk 14.

“As iemand na My toe kom, kan hy nie my dissipel wees nie tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe.”

Die oomblik was ʼn groep soos CIMI daardie “afstand doen” begin verklaar asof dit kan beteken dat so ʼn persoon nou die reg het om hom of haarself te skei of te onttrek van hulle eie pa, ma, vrou, kinders en res van hulle familie, weet jy dat ons hier met ʼn foutiewe Skrifverklaring te make het, en dus met LEUENS te make het.

Want, net in die lig van wat in die vers self staan, hoe “skei” of “onttrek” jy jouself van jou eie lewe?

Maar verder, so ʼn foutiewe verklaring van die Skrif is ook totaal teenstrydig met wat in ander gedeeltes van die Skrif staan, soos:

Die onvoorwaardelike liefde wat God en dus Jesus self van Sy volgelinge vereis, sonder uitsondering en sonder voorwaardes. Soos Hyself daar in Joh. 13:34,35 vir ons uitspel:

34 Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê.
35 As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”

Jesus en God se eie woorde oor die huwelik en die verbod om te skei, in die lig van die belang van die huwelik in God se oë, soos daar in Mat. 19:

“3 Daar was Fariseërs wat Hom op die proef wou stel, en hulle kom toe by Hom met die vraag: “Mag ‘n man sommer oor enige ding van sy vrou skei?”
4 Hy het hulle geantwoord: “Het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie?
5 Daarby het Hy gesê: ‘Daarom sal ‘n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees.’
6 Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag ‘n mens nie skei nie.”
7 Hulle vra Hom toe: “Waarom het Moses dan bepaal dat, as iemand sy vrou ‘n skeibrief gee, hy van haar kan skei?”
8 Hy antwoord hulle: “Dit is oor die hardheid van julle harte dat Moses julle toegelaat het om van julle vrouens te skei, maar dit was nie van die begin af so nie.
9 Ek sê vir julle: Elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor owerspel, en met ‘n ander een trou, pleeg egbreuk.”

Dit wat God se Gees Paulus geïnspireer het om te skryf oor die huwelik tussen ʼn gelowige en ʼn ongelowige in bv. 1 Kor. 7:

“10 Die getroudes beveel ek-nee, nie ek nie, maar die Here-dat ‘n vrou nie van haar man mag skei nie.
11 As sy tog skei, moet sy daarna ongetroud bly of haar met haar man versoen. Net so mag ‘n man ook nie van sy vrou skei nie.
12 Vir die ander sê ek-ek, nie die Here nie: As ‘n gelowige man met ‘n ongelowige vrou getroud is en sy gewillig is om by hom te bly, moet hy nie van haar skei nie.
13 En as ‘n vrou met ‘n ongelowige man getroud is en hy gewillig is om by haar te bly, moet sy nie van die man skei nie.
14 Die ongelowige man is by God aanneemlik deur die band met die gelowige vrou, en die ongelowige vrou is by God aanneemlik deur die band met die gelowige man. Anders sou julle kinders heidene wees, maar nou behoort hulle aan God.
15 As die ongelowige egter wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die gelowige man of vrou nie gebind nie. God het julle geroep om in vrede te lewe.”

(En selfs dit wat Paulus dan ag as “nie van die Here nie”, omdat God dit belangrik genoeg geag het, en dit tog deur die Gees geïnspireer is, het Hy gesorg dat dit as deel van God se Woord oor bykans 2000 jaar wel aan ons oorgelewer sou word as “Woord van God”)

Dan is daar nog al die ander gedeeltes wat gaan oor God se eise vir die huwelik, oor die verhouding tussen ouers en kinders en kinders en ouers, soos daar in Ef. 5 e.v. bv.,:

“21 Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.
22 Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is.
23 Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die Verlosser van die liggaam, sy kerk.
24 Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees.
25 Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het.
26 Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die water en die woord gereinig het,
27 sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik.
28 Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou liefhet, het homself lief,
29 want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen
30 omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is.
31 Daar staan in die Skrif: “Daarom sal ‘n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees.”
32 Hierin lê daar ‘n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk.
33 Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet, en ‘n vrou moet aan haar man eerbied betoon.
1 ¶ Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis.
2 “Eer jou vader en jou moeder” is ‘n baie belangrike gebod. En daar is nog ‘n belofte by:
3 “sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde.”
4 En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil.”

Hoef ek enigsins aan te gaan?

Ek dink nie so nie.

Dit behoort vir jou te help om te besef watter leuens ʼn totaal sektariese en van die spoor af-groep soos CIMI, aan sy mense verkondig.

Groetnis

Christo Nel”

Daarom wil ek enigiemand wat by hierdie groep betrokke is en wat nog oop is om te luister na kritiek, of enigiemand wat iemand anders ken wat self betrokke is by die groep of wat ‘n geliefde het wat betrokke is by hierdie groep, met al die erns wat ek het vra om asb., na die volgende webblad te blaai en die artikel en videos van Rudolph P. Boshoff te gaan lees en kyk.

Hier is die skakel daarheen:

<a href="http://adlucem.co/theology-christ-international-evaluated-ps-rudolph-p-boshoff/

Apr
01

Die meeste Christengelowiges herdenk die gebeure gewoonlik van die Vrydag af. Goeie Vrydag noem hulle dit. Maar in werklikheid het dit die Woensdag reeds gebeur. Nie dat dit soveel saak maak nie, want dit is mos maar net ʼn dag waarop ons dieselfde gebeure herdenk. En dit is immers die gebeure waaroor dit alles gaan…

Hierdie week bied volgelinge van Jesus die Christus oor die wêreld maar net weer die geleentheid en voorreg om saam met ander familielede en ander Christengelowiges stil te word rondom ʼn week se gebeure in Jesus se lewe as mens wat elkeen van ons se lewens verander het. Eintlik het die die totale geskiedenis van die hele wêreld verander, al verstaan sowat twee-derdes van die wêreld se bevolking dit nog nie.

DIE SONDAG

Voor ek met jou gesels oor daardie Woensdag se gebeure, kom ons begin in ons nadenke reeds by die Sondag se gebeure. Palmsondag, soos daarna in die kerklike wêreld verwys word.

Dit was die dag waarvan Lukas 19 en Johannes 12:12 en verder ons vertel. Jesus het Jerusalem, die stad van koning Dawid, binnegery op ʼn donkie.

Soos voor ʼn koning van destyds, het die skare klere en palmtakke voor hom neergegooi om aan Hom eer te betoon as die koning uit die geslag van Dawid. Alles presies soos die profesieë – soos Sag. 9:9 en Dan. 9:25 –27 – eeue tevore voorspel het sou gebeur.

Volgens Eksodus 12 moes die lam vir die Pasga wat later die week gevier sou word, gekies word op die tiende van die eerste maand van die jaar. Volgens die gebruik in Jesus se tyd, was alleenlik lammetjies van Bethlehem geskik geag om as ’n lam vir die Pasgaviering te dien. Daarom, op daardie spesifieke Sondag, is ’n lam wat gebore is in die Bethlehem-distrik gekies en in Jerusalem ingebring van die Olyfberg se kant af deur die Skaappoort. Presies dieselfde pad wat Jesus die betrokke Sondag Jerusalem binnegekom het op Sy triomftog.

Soos wat Hy ingekom het, het die mense geskreeu: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here! Red ons, Seun van Dawid! So is Jesus uit Nasaret met groot akklamasie aangewys as die langverwagte Messias van Israel en het die skare hulle lam vir die Pasga gekies!

Die lam moes eers deur die geestelike leiers ondersoek word, want – leer die Torah – dit moes sonder gebrek en vlekloos wees om geskik te wees om as lam vir die Pasga geslag te word. Daarom lees ons ook hoe Jesus, na Sy intog in Jerusalem in, eers na die tempel toe gegaan het om daar te leer. Terwyl Hy daar was het die Fariseërs, Sadduseërs en ander wetsgeleerdes gekom en met allerhande moeilike vrae Hom probeer uitvang en as ’n leuenaar probeer uitwys. Maar hulle kon geen fout by Hom vind nie.

Dit alles het gebeur, volgens ons beste navorsing, op 6 April 32 n.C. – gebaseer op die ou Julius Kalender (of sogenaamde “maan-kalender”) en nie die huidige Gregoriese kalender (wat sedert 1582 gevolg word en wat gebaseer is op die beweging van die son) nie.

DIE MAANDAG

Die Maandag van die week waarin die pasga gevier moes word, moes elke vorm van gis as simbool van kwaad uit elke huis verwyder word volgens die instruksies van die Torah. Daarom het elke Joodse moeder met ’n kers in haar huis rondgesoek vir enige vorm daarvan.

Daarom het Jesus juis daardie Maandag na die tempel as huis van God gegaan en toe al die geldwisselaars daar uitgejaag (Luk. 19:45 e.v.).

DIE DINSDAGAAND

Omdat Jesus en sy dissipels nie in Jerusalem self was nie maar in Betanië, ’n klein dorpie net buite Jerusalem, was dit toelaatbaar dat hulle ’n dag vooraf die voorbereiding kon doen en die Pasgamaal kon vier. (Lukas 22:14 e.v.; Matteus 26:17-35; en Johannes 13:36-38 vertel ons daarvan).

Later daardie aand word Jesus gevange geneem in die tuin van Getsemane wat lê op die pad van Betanië na Jerusalem toe (Mat. 26:36-46; Luk. 22:39-53).

DAARDIE WEEK HET TWEE SABBATTE GEHAD

Dit is baie belangrik om te onthou dat die week waarin die Pasga gevier is soms twee Sabbatte kon hê as die Pasga êrens in die middel van die week val. Die jaar 32 n.C., volgens die Joodse kalender, was juis so ʼn jaar. Daarom vind ons dan dat hulle in so ʼn week ’n spesiale Sabbat, die dag na die Pasgamaal die vorige aand gevier het, want volgens die Joodse feeskalender word die eerste dag van die “fees van die ongesuurde brood” as ’n Sabbat gevier.

Later die week word die gewone Sabbat op die sewende dag van die week soos gewoonlik gevier.

Soos ek gesê het, die week toe Jesus gekruisig is, was dit juis so.

Kom ek begin om in die lig hiervan vir jou die res van die gebeure daardie week kronologies te plaas.

DIE WOENSDAGOGGEND OM 06H00

Volgens die Joodse kalender daardie betrokke jaar (32 n.C.) moes die “dag van voorbereiding” met die oog op die Pasgamaal daardie Woensdag, 9 April , voor 18h00 plaasvind.

 Jesus, ons volmaakte Pasgalam sonder gebrek, moes voorberei word om geslag te word en te sterf in ons plek. Alles gebeur daardie Woensdagoggend reeds om 06h00 toe Jesus deur Pilatus verhoor en gevonnis is (Joh. 19:13-16).

DIE WOENSDAGOGGEND OM 09H00

Gelyktydig met die gebeure in die tempel daar in Jerusalem, toe die Hoëpriester die gekose lam vir die betrokke Pasga vasgemaak het aan die horings van die altaar, op die veertiende dag van die Joodse maand, Nissan, word Jesus op Golgota vasgespyker aan ʼn kruis.

15H00, DAARDIE WOENSDAGMIDDAG

Na ʼn skielike sonsverduistering van drie ure van 12h00 daardie middag af, gelyktydig met die tyd wat die lam in die tempel keelaf gesny en geslag word (volgens Eksodus 12:6), sterf Jesus 15h00 daardie Woensdagmiddag (Mat. 27:45 e.v.)

Na drie ure van “hel” kon Hy sê: “Dit is volbring” en Sy asem finaal uitblaas.

Alles wat nodig was om te gebeur om sondevergiffenis moontlik te maak was gedaan. Die oorwinning is behaal en daarom kon Hy met vrede Sy lewe oorgee aan die Vader.

Nou kan ek en jy in geloof met vrymoedigheid en sekerheid sê: Ek is deur die Bloed van die Lam uit die hande van die vyand verlos!

Maar selfs baie meer as dit het gebeur daardie oomblik.

Matteus vertel ons daarvan in hoofstuk 27 vers 51 en verder.

Dit was asof God die Vader uit die hemel die mense van destyds wou help om te verstaan dat wat hier gebeur het van kardinale belang was. Die geskiedenis van die wêreld het werklik met hierdie gebeure verander!

Om die kollig voluit te laat val op presies wat op daardie oomblik gebeur het, neem God met Sy eie hande die heiligste van heiligste voorwerpe vir die Jood van destyds, naamlik die dik gordyn wat die Heilige van die Allerheiligste in die tempel geskei het, en skeur dit van bo na onder! Daardie gordyn waardeur die hoëpriester net eenmaal per jaar kon stap na die Allerheiligste gedeelte toe! Skielik was daar geen skeiding na daar waar God in Sy heilige teenwoordigheid self gesit en wag het om met Sy mense te praat nie.

Om verder te beklemtoon wat hier gebeur het, gebruik God as’t ware alles wat Hy het om die gemeenskap vir weke en jare aan die praat te hou oor hierdie gebeure. Skielik was daar boonop ʼn aardbewing wat grafte laat oopgaan het. Gelowiges wat die afgelope tyd gesterf en begrawe is, het skielik lewend uit die grafte gekom en in die strate van Jerusalem begin rondstap vir almal om te sien en mee te gesels!

Dit was asof God net hiermee wou sê: Hierdie is ʼn totaal nuwe begin. Die ou verbond met al sy dinge is verby. ʼn Nuwe verhouding met My is nou moontlik.

Alles waaraan die Ou Verbond, met al sy feeste en wette, julle wou herinner en soos padwysers julle na My toe wou lei, is nou alles hier. Dit het sy doel gedien. Voortaan sal die wette net dien om ongelowiges te oortuig dat hulle sondaars en totaal verlore is en om hulle finaal te herinner aan Jesus Christus wat gekom het as die Messias en Lam van God, wat juis hierdie week moes sterf soos die paaslam al die vorige jare.

VROEGAAND, VOOR 18H00, DAARDIE WOENSDAG

Met die Pasgaviering wat na 18h00 moes plaasvind en die sabbatsrus wat voorlê, moes die gelowige volgelinge van Jesus Sy liggaam van die kruis afhaal en gaan neerlê in die graf wat Josef van Arimatea daarvoor geskenk het. Markus 15:42 en verder vertel ons daarvan. (Moenie verlei word deur die Nuwe Afrikaanse vertaling van “Dit was Vrydag” nie. Dit staan nie in die Grieks nie. Gaan lees maar in die 1953-Afrikaanse vertaling of in die NIV wat presies in die oorspronklike Grieks staan).

DRIE DAE IN DIE GRAF

Volgens die Skrif en die profesieë sou Jesus drie dae en drie nagte in die graf wees.

Hy was dus daardie spesiale Sabbat (of eerste dag van die “fees van die ongesuurde brood”) daar – wat gestrek het van die Woensdagaand 18:00 tot Donderdagaand 18:00); gevolg deur die Vrydag (wat gestrek het van die Donderdagaand 18h00 tot die Vrydagaand 18h00); en dan ook vir die normale Joodse Sabbat (van die Vrydagaand 18:00 tot die Saterdagaand 18:00).

HY HET OPGESTAAN

Vroeg daardie Saterdagaand na 18:00, met die aanbreek van die Joodse eerste dag van die week, staan Jesus uit die dood op na drie dae in die graf. Presies hoe laat dit was, weet ons nie, want dit word nie vir ons gesê nie.

Jesus het immers self profeties verklaar dat Hy gekruisig gaan word, gaan sterf, vir drie dae in die graf gaan wees en dan weer gaan opstaan.

So kom talle ander profetiese gedeeltes ook hiermee in vervulling, naamlik Hos.  6:1,2; en die teken van Jona (Mat. 12:40).

Daardie Saterdagaand het die priester, volgens die Joodse feeskalender, ook die “eersteling-gerf” van die oes voor God gewuif om so die nuwe oes aan God te wy (Lev. 23:10-11). Daarom word die opgestane Jesus ook die “eersteling’ daar in 1 Kor. 15:20-23 genoem word.

VROEG DIE SONDAGMÔRE

Vroeg daardie Sondagmôre, 12 April 32 n.C., ontdek Maria Magdalena en die ander Maria, en later ook van die ander dissipels, dat Jesus Christus opgestaan het soos Hyself gesê het gaan gebeur (Mat. 28:1 e.v.).

Daarom kan ons saam met die gelowiges oor die eeue sê: Halleluja, ons dien waarlik ’n lewende Here! (1 Kor. 15). Jesus Christus het werklik opgestaan en Hy lewe.

Anders as alle figure wat in ander godsdienste aanbid word, dien ons ʼn lewende, opgestane Here. As Hy nie werklik opgestaan het nie, was ons geloof as Christengelowiges tevergeefs.

SKIELIK WORD DIT DIE WEEK WAT DIE GESKIEDENIS VAN DIE WÊRELD VERANDER HET

Wie stil staan by die realiteite van hierdie week se gebeure, kan nie anders as om vir die eerste keer of by hernuwing oor Jesus en wie Hy werklik was na te dink nie.

Wie was Jesus van Nasaret werklik? Was Hy net ʼn doodgewone mens wat van 11 September 3 v.C. tot 9 April 32 n.C. gelewe het? Wat dan van al die merkwaardige dinge wat Hy gesê het en wat Hy gedoen het? Wat van die feit dat alles wat Hy selfs oor Sy dood gesê het presies so gebeur het? Hy het selfs gesê dat Hy na drie dae sou opstaan uit die dood…

Was Hy maar net ʼn buitengewone man, of profeet, soos sommige Hom wil beskryf?

Dit kan mos nie wees as die gebeure werklik so gebeur het soos ek jou vertel het nie.

As Hy nie werklik uit die dood opgestaan het nie, was Hy ʼn leuenaar en kon Hy nie werklik ʼn ware profeet wees nie. Wat boonop nog van die feit dat Hy aanspraak daarop gemaak het dat Hy God is wat mens geword het!

Wie werklik erns maak en eerlik wil wees in die lig van die feite, kan nie net sê Hy was ʼn buitengewone goeie man of profeet nie. Óf Hy was die grootste leuenaar en psigopaat wat nog oooit geleef het, ó Hy was wie Hy gesê het Hy is, naamlik God wat mens kom word het om ons finaal te verlos. Die Verlosser wat gekom het sodat elkeen wat in Hom glo, lewe kan hê en dit in oorvloed.

Mar
27

Soos ek belowe het, het ek die afgelope week die laaste video van my DVD-opleidingsreeks, JESUS, DIE DOPER MET DIE GEES, ook op MY CHANNEL op YOUTUBE gepubliseer.

Jy kan nou al twee die videoreekse wat ek vrygestel het om God se mense vir bediening toe te rus, daar gaan kyk.

Hier is die skakel na MY CHANNEL op YOUTUBE waar jy hierdie twee reekse, plus nog ʼn hele aantal ander video’s, kan gaan kyk.

https://www.youtube.com/user/christonel1

Natuurlik sal jy internet-toegang en -data nodig hê om dit te kyk.

Vir diegene wat dit nie het nie, of wat dit dalk wil gebruik in hulle sel- of huisgroep vir toerusting, kan al twee die reekse natuurlik by my bestel word teen die verlaagde pryse waarvoor ek deesdae al my toerustingsmateriaal verkoop – omdat ek nie geld wil maak uit julle uit nie, maar eerder dit net by julle wil uitkry om ook jou en jou geliefdes daarmee te “bless”.
HOE HOOR EK DIE HERE SE STEM – bestaan uit ʼn reeks van 3 video’s met 9 sessies op, wat R120 vir die hele reeks (plus posgeld ekstra) kos.

JESUS, DIE DOPER MET DIE GEES – bestaan uit ʼn reeks van 4 video’s met 8 sessies op, wat R150 (plus posgeld ekstra) kos.

Jy kan dit via epos by my bestel by nchristo@lantic.net of telefonies via my sel by 082 770 2397.

Feb
20

Ek het laas vir julle vertel dat ek en Hetta die voorreg gehad het om ‘n drie-dag-konferensie van Bethel-gemeente in Redding, van Bill Johnson en Paul Manwaring, in Midrand, SA, by te woon.

Watter belewenis was dit nie!

Behalwe vir honderde bonatuurlike genesings en wonderwerke, het die Here met ons gepraat deur die mees merkwaardige lering in 7 sessies.

Nou is my geskenk aan jou dat jy al hierdie sessies of op video of in oudio kan gaan GRATIS aflaai van die Net af.

Hier is die webblad waar jy dit kan kry. Blaai net af na KINGDOM COME en daar sal jy dit kry.

www.Breakthrulife.co.za
http://www.breakthrulife.co.za/kingdom-come-video-sessions

Jan
19

This is the prophetic word I’ve send personally to the President Elect Mr Donald Trump on the 18th January 2017, in obedience to my King, Jesus Christ, in whose service I am.

This is what I hear the Lord God, whom you’ve chosen to serve, is saying to you:

I’ve chosen a new generation of leaders for a time like this. They will be members of My Construction Team, My GROUP FIVE, as a John the Baptist, or as the Twelve Jesus once chosen, to prepare a path for the coming of My Kingdom in this world.

Yes, as John the Baptist or any of the Twelve never were the kind of men of women most people would have preferred if they had anyone to pick from. Because most of this new generation of leaders are hard and rough, and toughened by life.

These are the people I choose to be in My Construction Team for Now.

You, Mr. Trump, are a prime example of this new generation of leaders the King of this Earth, Jesus Christ, has chosen.

On the Jewish Calendar 2017 is the Year 5777

Prophets from all over the world see Jesus Christ the King on Earth, standing with His sword in His hand.

Which reminds us of Ex. 15:3.

“The LORD is a man of war; the LORD is his name.”

But also of Heb. 4:12.

“For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart.”

With precision Jesus is using His sword, the Word, to cut into the spirit and hearts of people to bring about transformation and total reformation where necessary.

Remember God speaks to people in different ways. Of course, He speaks primarily through the Bible, and it will always be our primary source and final test for truth.

But God is also speaking to us through other people, through the different gifts of the Spirit.

For that reason, 1 Thess. 5:19-21 teaches us:

“Do not quench the Spirit. Do not despise prophecies, but test everything; hold fast what is good.”

For that reason, it is important, here at the beginning of the year, to take time and study every prophetic word God gave you the past few years.

Remember the words of Isaiah 55:1-3,6, 8-11.

“Come, everyone who thirsts, come to the waters; and he who has no money, come, buy and eat! Come, buy wine and milk without money and without price.

Why do you spend your money for that which is not bread, and your labor for that which does not satisfy? Listen diligently to me, and eat what is good, and delight yourselves in rich food.

Incline your ear, and come to me; hear, that your soul may live; and I will make with you an everlasting covenant, my steadfast, sure love for David.”

“Seek the LORD while he may be found; call upon him while he is near”

“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the LORD. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.

For as the rain and the snow come down from heaven and do not return there but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes out from my mouth; it shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and shall succeed in the thing for which I sent it.”

For that reason, take very serious every word you’ve received that you perceived to be a prophetic word from the living God!

The fact that a specific prophetic word hasn’t come to fruition yet, doesn’t mean that it will never happen.

This isn’t only true in the lives of individuals, it is also true for the Body of Christ as a whole.

Many times in the past God has spoken to the Body of Christ all across the world, as during the times of Reformation.

It’s especially very important for us to remember during 2017, being the 500th celebration of the events of the Reformation of 1517.

I believe God is saying to us as the Body of Christ, to come and sit at His feet with only His Word, the Bible, in our hands, and to let Him teach us again what is truth and what is only the teachings of men and pure tradition.

Especially when we know today that the former Reformers were too scared to teach everything what they already knew the true message of the Bible was, for example, about the baptism of believers and about who the true Church of Christ is.

A time of supernatural revelation

God is inviting His people to come and sit at His feet to hear from Him what He has to say.

Listen to the words of Jeremiah 33:3.

“Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.”

Jesus is reminding us that He send His Spirit to live within us to lead and show us things yet to come. (Joh. 16:13)

One of the key themes for this season is “strategic supernatural knowledge and revelation”.

Listen to the words of Proverbs 3:5-10 in this regard.

“Trust in the LORD with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths. Be not wise in your own eyes; fear the LORD, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones. Honor the LORD with your wealth and with the firstfruits of all your produce; then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine.”

But it is also the “wisdom” James is writing about in James 1:2-7.

“Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord; he is a double-minded man, unstable in all his ways.”

I believe God is saying: That project or challenge you’ve struggled with for months and even years now, come to Me, and I will give you supernatural knowledge and strategy to let it come through and happen at last.

And when it does, honor Me with your first fruits and sow into My Kingdom!

Be My GROUP FIVE and level the path for My Kingdom to come!

Isaiah 40:3-5

“A voice cries: In the wilderness prepare the way of the LORD; make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be lifted, and every mountain and hill be made low; the uneven ground shall become level, and the rough places a plain. And the glory of the LORD shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the LORD has spoken.”

This once was what a John the Baptist was to do.

But this is also what God is telling His chosen people, you and me, and even what you, Mr Trump, must do today, on the platform where God gave you authority to do what He commanded you to do.

God is busy manifesting something of heaven here on earth, bit by bit, piece by piece.

And you are part of His construction team, His GROUP FIVE, through which He is realizing it there on the platform where He called you.

Of course, none of us is perfect or without fault, but that doesn’t matter to God. He only needs obedient and willing followers who dare to do what they are told.

Slowly but surely, supernaturally and through His grace, pieces of His glory, His love, His Kingdom, His healing, His transformation, His supernatural provision, etc., will manifest in our midst.

And, Mr. Trump, through God’s grace, when you are obedient and do what He will be telling you, you will open doors and create opportunities and channels for thousands and even millions to experience miraculous provision, healing, love and life as never before.

You are one of My chosen ones!

The King of kings is telling you: You are a member of My A-team!

I’ve chosen you and equipped you with everything needed for a time like this!

For that reason, you can repeat the words of Isaiah 61:1-3.

“The Spirit of the Lord GOD is upon me, because the LORD has anointed me to bring good news to the poor; he has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound; to proclaim the year of the LORD’s favor, and the day of vengeance of our God; to comfort all who mourn; to grant to those who mourn in Zion— to give them a beautiful headdress instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the garment of praise instead of a faint spirit; that they may be called oaks of righteousness, the planting of the LORD, that he may be glorified.”

You, Mr. Trump, will be a prime example of how the Living God can use someone with a long and tainted history, because the man came in faith and asked for forgiveness, and was willing to be used by this God at the age of 70.

Remember what I told you in 1 Corinthians 15:23-28 with what I am busy with, says the Lord.

My Son, Jesus Christ is the new King on Earth now, and every enemy will bow before Him.

Till that day in future, as it is translated in the Message translation:

“When everything and everyone is finally under God’s rule, the Son will step down, taking his place with everyone else, showing that God’s rule is absolutely comprehensive—a perfect ending!”

Knowing that, don’t get rattled when things start shaking around you!

Think how it is when someone is send into space.

To break free from power of gravity and to be able to fly at high speeds through space and see everything down here from a better, higher perspective, needs a lot of shaking to happen.

Remember, I warned you in Hebrews 12:27-29 about this shaking of everything, when I said:

“This phrase, ‘Yet once more,’ indicates the removal of things that are shaken—that is, things that have been made—in order that the things that cannot be shaken may remain. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship, with reverence and awe, for our God is a consuming fire.”

That is true of things in your own personal life, but also true about things around you, and in the world.

So, don’t get afraid when it happens. It is all part of the process I am busy with, says the Living God.

For that reason, I gave you My Spirit to strengthen and encourage you when things get rough.

Let Him be totally in control and you will be save and be at peace through it all.

He will help you to remember that I, the living God and your Father, is totally in control!

He will help you remember that the plans I have for you is not to let you perish, but to prosper you.

I’ve send My Son so that you can have life, and it in abundance.

Come, sit at My feet and let Me renew your mind. (Rom. 12:2, Joh. 8:32)

Take your places here in heavenly places, at the feet of My Son Jesus Christ, on the throne, and let Him give you a new perspective from up here, so that you can be at rest. (Eph. 2:6, Phil. 4:7)

Remember, I am true to My word.

What I’ve I told you then, there in 2 Chron. 7:14, is still true today.

“If my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land.”

And also, what is written in Heb. 4:16.

“Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need.”

Remember who I am, and be at rest!

I am your Father, who love you!

I am also the One who asked My children from all over the world, to start praying as Ezekiel once did in Ezek. 37.

“Come, o Holy Spirit, come from the South and the North, from the East and from the West! Come and bring life to where there is only death now. Come and bring new life and revival all around us and all over the earth!”

And because of that, we are seeing a huge harvest coming in for the Kingdom, as never before.

And again, God is telling us to trust Him for supernatural strategy to make His will happen.

Again, He is reminding us about His words in Matt. 28:19 and 20.

“Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.”

He is promising us a harvest as never before.

Let the words of Ps. 126 help you trust Him for a supernatural harvest

Listen to the words of this Psalm and be encourage by it.

“When the LORD restored the fortunes of Zion, we were like those who dream. Then our mouth was filled with laughter, and our tongue with shouts of joy; then they said among the nations, ‘The LORD has done great things for them.’ The LORD has done great things for us; we are glad. Restore our fortunes, O LORD, like streams in the Negeb! Those who sow in tears shall reap with shouts of joy! He who goes out weeping, bearing the seed for sowing, shall come home with shouts of joy, bringing his sheaves with him.”

From all over the world, God is promising His people that He will see to it that the enemy will give back that what was stolen from us.

But also, that He will break the hold of the enemy on money and finances in the lives of so many of His people, so that His Kingdom can come.

As He promised in Deut. 28:8.

“The LORD will command the blessing on you in your barns and in all that you undertake. And he will bless you in the land that the LORD your God is giving you.”

I see the courts and storerooms of heaven full of gifts, with the names of specific people on them.

So, keep on trusting the Lord for whatever you are trusting Him for.

The fact that it didn’t arrive yet at your door, doesn’t mean it won’t be arriving somewhere in the near future, at the God given time.

Know and believe: Our God is good. There is no end to His love and kindness for us. His timing is perfect, and the end will always be better than the beginning for His children. (Ps. 136; Rom. 8:28)

A Prophetic word for 2017 and further
By Dr Christo Nel
(New Wine Ministry, http://www.nuwewyn.co.za )
Somerset West, South Africa.

Jan
14

Dit het die regering bykans vier jaar geneem om die voorlopige wetgewing rondom “Hate crimes and Hate Speech Bill” voor te berei. Daarna is die publiek kans gegee tot 1 Desember 2016, en na geweldige negatiewe reaksie, tot 31 Januarie 2017 om te reageer en kommentaar te lewer voordat die finale wetgewing voorberei sal word om voorgelê te word aan die kabinet en dan aan die parlement in Maart 2017.

(Kyk http://www.justice.gov.za/legislation/invitations/invites.htm vir die voorlopige formulering van die wetsontwerp en die uitnodiging op die Regering se amptelike wetblad).

Ek wil nie in detail ingaan op die positiewe en negatiewe aspekte van die voorlopige wetgewing nie, maar tog hier van die kantlyn af gesels oor wat kan gebeur as God se mense handevat, saamstaan en sê: Genoeg is genoeg! Tot hiertoe en nie verder nie! Dit is reg en dit is verkeerd! Dit is billik en dit is totaal onbillik!

Dwarsoor die land het veral Christengelowiges en Christenleiers uit alle sektore onmiddellik besef dat hierdie wetgewing in die voorgestelde vorm, met al die goeie bedoelings van die formuleerders daarvan, net te breed en ongenuanseerd geformuleer is.

Van alle kante is hande gevat en veral met die hulp van gelowige regslui, is aksies geloods om gelowiges te help om effektief en ingelig kapsie te maak teen hierdie wetgewing en om meer gebalanseerde formulering voor te stel.

Een so ʼn aksie is die organisasie, FOR SA (Freedom of Religion South Africa), wat op hulle webblad, http://www.forsa.org.za , hulle oogmerk soos volg verduidelik: “FOR SA (Freedom of Religion South Africa) is a non-profit Christian organisation working to protect and promote religious freedom in South Africa, through creating awareness and influencing government and society regarding issues that affect our religious freedom. “

Kyk ʼn mens na wat veral Christengelowiges met ʼn luide stem oor hierdie wetgewing sê, kan dit soos volg opgesom word:

1. Alhoewel ons op grond van die Bybel die bedoeling van hierdie soort wetgewing ondersteun, naamlik om die weerlose mense en groepe in Suid-Afrika te beskerm met mag en mening,

2. Is ons hoog besorg dat die definisie van “haatspraak” te breed en ongenuanseerd is wat onmiddellik alle rooi ligte laat flikker oor die effek wat dit kan hê op die reg tot vryspraak en godsdiensvryheid in hierdie land.

3. Die definisie van haatspraak is te wyd omdat dit baie wyer geformuleer is as die definisie en grense van haatspraak soos ons reeds in ons Grondwet dit geformuleer het. Verder kriminaliseer dit bykans alle kommunikasie (in die breedste sin van die woord) wat enige persoon of groep potensieel nie mag van hou nie, van verskil, of beledigend of aanstootlik mag beskou.

4. Dit is reeds teen die basiese regte wat die Grondwet vir elke burger van hierdie land waarborg, naamlik vrye spraak (wat die volgende insluit, naamlik die reg om te praat oor wat moreel reg of verkeerd is, wat regverdig of onregverdig is, ens.), maar ook die reg tot godsdiensvryheid, wat vir ons as Bybelse gelowiges die reg gee om sonder vrees te sê en te bely wat in die Bybel staan.

5. Dit gaan onmiddellik Christengelowiges muilband en ontneem van die reg om te praat, te preek of te skryf oor sogenaamde “kontroversiële” Bybelse gegewens wat dinge aanspreek soos aborsie, Kreasionisme, eutanasie, prostitusie, seksuele immoraliteit, selfde geslag verhoudinge, ens., en hulle gaan dwing om eerder stil te bly as om te sê wat hulle daaroor glo omdat hulle te bang is hulle word die teiken van liberale aktiviste of groepe wat sonder twyfel hierdie soort wetgewing sal gebruik om hulle eie agendas te bevorder en om, in hulle woorde, enige “ekstremis, fundamentalis, bevoordeelde of bekrompe persoon” so gou moontlik stil te maak.

Daarom is dit noodsaaklik dat inisiatiewe soos dié van FOR SA en andere Christengelowiges, ondersteun moet word.

Ek sluit af met ʼn aanhaling en uitnodiging van FOR SA in die verband:

“FOR SA, on behalf of its signed-up members, will be submitting a comprehensive submission to the Department of Justice. On request of various churches, denominations and faith groups however, and in an effort to assist them, FOR SA has also prepared an example submission which you are welcome to use as is (and just copy/paste the contents onto your organisation’s own letterhead / individual e-mail, and filling in a few additional details to personalise the submission), OR to use the document as background information to write up your own submission.
(For practical tips on writing submissions, visit http://forsa.org.za/practical-tips-writing-submissions-to-government-parliament/ ).

Jan
09

Blaai jy terug in ons geskiedenis, onthou ons almal die derduisende, hoofsaaklik swart mans, wat oor die grense gestroom het uit armoedige tuislande waar daar net nie genoeg werk vir almal was nie. Hulle was gedwing om al hulle geliefdes tuis te laat en om duisende kilometers weg te reis na waar daar werk en geld was om so vir hulle gesinne tuis te sorg.

Vrouens en kinders het dus sonder die pa-figuur agtergebly. Hoef ek te vertel van die ander ellende wat hiermee gepaard gegaan het? Kinders wat sonder ʼn sterk pa-figuur groot word, manne was sonder hulle vroue, vroue was sonder hulle manne, prostitusie het geblom…

Terug na vandag…

Ja, natuurlik is daar steeds die derduisende trekarbeiders wat van oral uit Afrika en Asië wettig en onwettig stroom na Suid-Afrika toe.

Maar iets nuuts het bygekom.

Die afgelope jare stroom daar ook nou derduisende Suid-Afrikaners uit die land en oor die grens na die Amerikas, Europa en Asië.

Dit is nie net ongetroude jongmense nie. My hart word veral aangegryp deur al die getroude manne en getroude vrouens wat sonder hulle geliefdes elders moet gaan werk soek om genoeg geld te verdien om vir hulle geliefdes tuis te kan sorg.

Derduisende gesinne moet vir weke en maande klaarkom en oorleef sonder die pa of ma in die huis.

Skielik voel en sien ons al daardie ellende van die ou trekarbeiderstelsel terugboemerang onder ons eie mense!

In soveel van my eie vriende en selfs in familie se huise, huil en verlang ons saam na geliefdes ver oorkant die water.

Sjoe, wat van al die kinders wat sonder daardie noodsaaklike outoriteitsfigure moet groot word! En wat doen die manne en vrouens wat alleen in die buiteland of alleen in hulle slaapkamer fisies verlang na die lyf van hulle geliefdes?

Is dit nie merkwaardig nie dat van die groot Christelike bedieninge in die wêreld beleef het dat hulle baie reguit en eerlike DVD-reekse moet maak oor die gevolge van pornografie in die lewe van volgelinge van Jesus!

Dit het tyd geword dat die Liggaam van Jesus moet loskom uit hierdie baie oppervlakkige soort bediening van God se mense en erns moet maak hoe om effektief en diepgaande familie in Jesus te wees vir ten minste al hierdie manne, vroue en kinders in hulle midde!

Sep
14

Luk. 5:37, 38

“En niemand gooi nuwe wyn in ou velsakke nie. As hy dit sou doen, sal die nuwe wyn die velsakke laat oopbars. Dan is die wyn vermors en die sakke daarmee heen.

Nee, nuwe wyn moet in nuwe velsakke gegooi word.”

 

A.    Uitgangspunt

Drs. Christo en Hetta Nel se hart is om met hierdie kursories voorlegging verslag te doen oor dit wat  hulle in opdrag van die lewende God wat hulle leer ken het in Christus Jesus doen in NUWE WYN.

Hulle is maar te bewus dat wat ook al in en deur hierdie unieke bediening baie effektief gedoen word, nie toegeskryf kan word aan mense se toedoen of as gevolg van hulle persoonlike kwaliteite of vermoëns nie. Nee, hulle is maar net gehoorsaam en gewillig om tuinslange te wees wat God se genade in verskillende vorms aan mense bedien in diens van die koms van Jesus Christus se Koninkryk op aarde. Hulle doen maar net in gehoorsaamheid wat God vir hulle sê deur Sy Gees sodat mense om hulle kan ontdek hoe lief hierdie God elkeen van hulle het.

Hiermee wil hulle graag jou uitnooi om aan die Here se voete te gaan seker maak of jy nie ‘n vennoot wil word en wil hande vat met hierdie bediening nie sodat Christo-hulle meer effektief kan doen wat God wil hê gedoen moet word.

 

B.    Inleiding

Midde al die geestelike verwarring in die kerklike wêreld, het die Here Jesus in 1993 met die woorde van Luk. 5, Christo Nel en sy vrou, Hetta, na ’n baie suksesvolle bediening van 14 jaar binne die NG Kerk, uitgedaag om hulleself beskikbaar te stel sodat Hy hulle kan gebruik in alle dele van die Liggaam van Jesus.

In 1993 het die Here hulle geroep as pioniers wat tipies tradisionele Afrikaanssprekende gelowiges inlei in die nuwe dinge waarmee Hy as God besig is. Daarom moes hulle ook bedank as leraarspaar in die NG Kerk, om beskikbaar te wees sodat Hy hulle kon gebruik deur Sy Gees en die gawes van Sy Gees, om onverskrokke die bekende waarhede in die Bybel onverdun en ongekontamineer deur allerlei kerklike lering en tradisies, te bedien aan Sy mense.

Die waarheid van die Woord, deur die werking van die Gees van God, het immers krag om mense werklik vry te maak en hulle denke en lewens radikaal te vernuwe, in lyn met God se oorspronklike plan.

Die Here het ook belowe om hulle Totale Versorger in die toekoms te wees en dat Hy Sy kinders wat hulle bedien sou gebruik om alles wat hulle mag benodig te voorsien, as hulle gehoorsaam doen wat Hy vra.

Hiermee wil hulle dus ook aan jou vra om seker te maak by die Here of jy nie een van die mense is waardeur die Here aan hulle en hulle bediening dit te voorsien wat hulle mag benodig nie.

 

C.    Die visie vir hierdie bediening

Sedert 1993, na hulle bedanking uit die NG Kerk, is drs. Christo en Hetta getrou besig met die opdrag wat die Here hulle gegee het en kon die Here hulle gebruik om meer as tienduisend mense se lewens te impakteer en te bedien.

NUWE WYN BEDIENING is ‘n platform waarop hulle in Jesus se diens ander in verskillende rolle bedien het.

 

1.     In ’n apostoliese rol

Die Here gebruik hulle om aan God se mense die groter prentjie te skets waarmee God besig is om Sy Koninkryk hier op aarde te laat kom. (Vgl. 1 Kor. 15:24 e.v.; Mat. 28:18-20; Gal. 2:16-21; Kol. 1:27-29; 2:6-15; 3:1-4:6).

Hulle wys ook vir mense hoe bedien die Bybelse Ekklesia of ware Kerk van Jesus Christus mekaar en die wêreld rondom hulle meer effektief (in ’n nuwe wynsak), sodat God se Koninkryk meer en meer kan kom. (Vgl. Ef. 4:11-16; 1 Kor. 12:3-14:39).

As pioniers help hulle om ou strukture af te breek en om nuwe, Gees-gedrewe wynsakke in die plek daarvan te sit.

God gebruik hulle ook om so individue en gemeenskappe voor te berei vir transformasie en vir herlewing en dit wat God nuut tussen hulle wil doen.

 

2.     As profeet vir die nasies

Hulle tree ook op as God se spreekbuis teenoor regerings, in die sakewêreld, landbou en onderwys. Voorbeelde hiervan is toe dr. Christo in November 2015 ‘n profetiese woord vir President Zuma en sy regering persoonlik by die Parlement moes gaan gee het, asook die profetiese woord oor die val in wêreldmarkte wat as ‘n e-boek vanjaar einde Junie op AMAZON gepubliseer moes word.

Verder is hulle ook mentor en profeet teenoor besighede, kleiner groepe en in individue se lewens.

 

3.     As “equipper of God’s people, equipping and empowering people”

Ef. 4:11 tot 16 bly Christo en Hetta se oogmerk binne die ware Kerk van Jesus, naamlik om God se mense toe te rus met die oog op hulle bediening onder mekaar en teenoor die wêreld.

Dr. Christo Nel het as kreatiewe skrywer en spreker, verskeie toerustings- en ander opleidingsmateriaal geskryf en gepubliseer wat gelowiges kan toerus vir hulle bediening daar waar God hulle geplaas en geroep het.

Hy is ook fasiliteerder, mentor en leraar van die waarhede van die Woord van God vir nou in gemeentes en allerlei groepe gelowiges waarheen hulle uitgenooi word.

Hy Is ook toeruster en bedienaar van ’n nuwe geslag leiers, wat God besig is om op te rig.

Verder is hy reeds vir jare besig om ’n virtuele, digitale platform en portaal op te rig om te help om hierdie nuwe geslag leiers vir bediening en besigheid toe te rus.

Via die internet bedien dr. Christo reeds vir meer as 16 jaar duisende gelowiges op alle kontinente in die wêreld weekliks met die Woord. Behalwe vir ‘n internet gemeente van meer as 4000, gebruik hy ook verskeie webblaaie en ander internet platforms om mense met die Woord te bedien. Van die nuutste toevoegings hiertoe is die uitnodiging wat hy via Solidariteit en Afriforum gekry het om via hulle wêreldwye nuusbrief hulle lesers met die Woord te bedien.

 

4.     As “life strategist” en pastorale begeleier

Dr. Christo word tans deur die Here in die lewens van baie invloedryke sake- en besigheidsleiers, asook in die lewens van bykans ʼn honderd geestelike- en gemeenteleiers gebruik.

Hy is ook ʼn profetiese stem en strategiese konsultant vir verskeie groot besighede en direksies wat sensitief saam met hulle luister na God se plan en strategieë vir hulle besighede.

Hy tree ook op as CAREER DIRECT-toetser wat skoliere, skoolverlaters, studente en volwassenes op die internet op enige plek in die wêreld, in al die hooftale van die wêreld, kan toets om te bepaal wat die persoonlikheid, vermoëns, belangstellings en waardes van elkeen van hierdie persone is en hoe God hulle op die mees effektiewe wyse kan gebruik in die lig hiervan in Sy Koninkryk.

 

5. Christo en Hetta is “Kingdom stewards”

Uit dit waarmee God hulle versorg en seën, vertrou Christo-hulle die Here om hulle weer op hulle beurt te gebruik om mense uit die volgende groepe te seën en te versorg:

 • In die lewens van verskeie voltydse bedienaars in die Koninkryk, uit veral die swart en bruin gemeenskap
 • In die lewens van gelowiges in nood
 • En uiteindelik ook in die lewens van ongelowiges in nood.

6.     En dit alles binne NUWE WYN as ’n suksesvolle, selfversorgende besigheid

Christo het ook die afgelope tyd besef dat NUWE WYN nie net ‘n bediening is nie, maar ook ‘n besigheid is waarvoor hy verantwoordelikheid moet neem. Daarom beskou dr. Christo dit as deel van sy verantwoordelikheid om te sorg dat al die besigheidspraktyke van die bediening sodanig sal wees sodat dit ook ekonomies suksesvol sal wees.

Daarom het Christo en Hetta begin om ʼn FAMILIE VAN FAMILIES gelowiges rondom hulle te skep wat kan dien as ’n ondersteuningsnetwerk vir hulle persoonlik maar ook vir die bediening.

Hierdie mense sal dus ook ge-commit wees om ook finansieel te saai in die lewens en bediening van drs. Christo en Hetta Nel.

Beskou hierdie voorlegging as ‘n persoonlike uitnodiging om deel te word van hierdie FAMILIE VAN FAMILIES met alles wat dit behels.

Verder vertrou Christo en Hetta ook die Here om hulle sensitief te maak vir ander kanale van inkomste waardeur die Here die bediening finansieel wil versorg.

 

D.    Die infrastruktuur van die bediening

Dit behels tans die volgende:

 • ’n Huis in Somerset-Wes wat dien as woonhuis, maar ook as kantoor en fisiese adres van die wêreldwye bediening, NUWE WYN.
 • Dit is tans ook die pastorale spreekkamer waar drs. Christo en Hetta Nel honderde gelowiges pastoraal bedien.
 • Dit is ook die kantoor van die GEMEENSKAP VAN NUWE TESTAMENTIESE GEMEENTES landswyd, waarvan dr. Christo Nel die voorsitter tans is.
 • Dit is ook die basis van ’n wêreldwye internet-bediening en virtuele teenwoordigheid waardeur hulle meer as 4000 gelowiges wêreldwyd met Woord bedien.
 • Dan is daar ook verskeie publikasies, wat tans bestaan uit 4 boeke en 2 DVD-reekse, asook ander toerustingsmateriaal beskikbaar om die bediening verder meer effektief te maak.

 

E.     Nuwe projekte wat tans aan die gang is

As deel van die virtuele en digitale teenwoordigheid van die bediening, het dr. Christo beleef om die volgende verder te ontwikkel:

 • Om al die sessies van die twee DVD-reekse as sessies aparte op YOUTUBE beskikbaar te stel vir meer effektiewe toerusting van God se mense.
 • Om al die lering en prediking van dr. Christo wat opgeneem en in video-vorm beskikbaar is, ook op so ʼn nuwe YOUTUBE-kanaal beskikbaar te stel vir gelowiges wêreldwyd.

F.     Onmiddellike behoeftes in die bediening

Drs. Christo en Hetta Nel vertrou tans die Here vir die volgende:

 • Vir ʼn bedrag van R40 000 om die geute van die huis te vervang na ernstige reënskade en omdat die ou geute van die huis nog die ou gevaarlike asbes-geute is.
 • Vir ʼn bedrag van R23 000 om die huis aan die buitekant weer netjies te verf na dit in 2005 laas gedoen is.
 • Vir R10 000 vir ʼn nuwe rekenaar vir die bediening nadat die ou ene die afgelope week na jare van goeie diens ingegee het. (Hulle vertrou tans dat dit deur hulle korttermynversekering vervang sal word, aangesien dit as gevolg van die onstabiele kragtoevoer gebeur het.)
 • Vir ʼn bedrag van R8 000 om die voertuig van die bediening, ʼn Audi A4 1.8T, te diens en noodsaaklike onderdele te vervang. ʼn Verdere R10 000 is binnekort nodig om die bande van die voertuig te vervang.

G.    Ten slotte

Deur God se genade het hierdie unieke bediening reeds derduisende mense se lewens onherroeplik verander.

Hiermee bied ons dan ook vir jou ’n geleentheid om deel te wees van hierdie bediening.

Gaan maak aan die Here Jesus se voete seker of jy (en jou besigheid of boerdery) nie deel wil word van Christo en Hetta Nel se FAMILIE VAN FAMILIES nie en om so deel te word van hulle ondersteuningspan wat hulle en die bediening ook finansieel sal ondersteun en so in staat stel om dit wat God hulle beveel, onverhinderd te doen.

Baie dankie vir jou aandag.

By voorbaat dankie.

Drs. Christo en Hetta Nel

christo-en-hetta

BANKREKENINGE

Die bankrekeninge wat vir NUWE WYN gebruik word is die volgende:

1. Die ABSA-tjekrekening van C A Nel, rek. nr. 4040149654, takkode: 632005, BIC/SWIFT: ABSA ZAJJ.

2. Die CAPITEC-rekening van C A Nel, rek. nr. 1345180967, takkode: 470010, SWIFT: CABLZAJJ.

Aug
30

Dié van julle wat my ken, weet dat my hart is om via die selfoon en spesifiek die slim-foon soveel moontlik materiaal wat die Koninkryk van God kan laat kom hier op aarde, aan mense beskikbaar te stel of ten minste bekend te stel.

Vandag wil ek vir jou neem na ʼn paar van hierdie bronne toe.

Die meeste van ons ken die Jesus-film wat al in meer as 1400 tale beskikbaar is en wat jy, kan jy glo, op jou foon of ʼn SD-kaart afgelaai kan word, om met enigiemand wat daardie taal praat en verstaan, te kan deel.

Hier is jou skakel op die Net daarheen: http://www.jesusfilm.org/watch.html

Blaai jy na YouTube toe, is daar hierdie magdom films beskikbaar wat die kern-evangelie in verskillende variasies uitbeeld. Hier is net een of twee daarvan:

The Book of Matthew – Is vier ure lank, wat jy rustig en op jou tyd kan kyk:

https://www.youtube.com/watch?v=h0qGrVcz-eQ

Dan is daar die weergawe hiervan wat deur Visual Bible vervaardig is en wat ons eie Regardt van den Berg verfilm het, wat net 37 minute lank is:

https://www.youtube.com/watch?v=zIa2HehRDlo

Jy kan selfs die Jesus-film-Toep (of “App”) gaan aflaai op jou foon en so toegang kry tot al hierdie films.

Maar wat my baie opgewonde maak is die weergawe hiervan vir kinders.

Hier is die skakel na “The Story of Jesus for children” via dieselfde groep wat die Jesus-film gemaak het:

http://www.jesusfilm.org/watch/the-story-of-jesus-for-children.html/english.html

Blaai ons terug na YOUTUBE, dan is daar nog ʼn groot verskeidenheid vollengte films vir kinders oor die Evangelieboodskap beskikbaar. Kom ek gee net ʼn paar skakels na van hulle:

The life of Jesus Christ full movie cartoon: Jesus – He lived Among Us (English) –

https://www.youtube.com/watch?v=O5KETYJJnIE

Jesus-film – Children’s edition – https://www.youtube.com/watch?v=9kc_VhPMUG4

The Jesus Movie, Bible Story for Kids Animated Cartoon. (in English) –

https://www.youtube.com/watch?v=d-fsT6-nIOY

Dan is daar die groep, GOSPEL RECORDINGS, wat in sowat 6000 tale opnames van verskillende dele van die Evangelieboodskap en die Woord beskikbaar het, wat afgelaai kan word in verskillende vorms. Jy kan van hierdie opnames op jou Slim-foon stoor, of op SD-kaarte stoor of op jou I-pad wat dan gespeel kan word waar daar behoefte is.

Hier is die skakel na hulle webwerf, waar jy al hierdie opnames in die hande kan kry: www.globalrecordings.net

As jy ʼn behoefte het aan die hele Bybel op jou foon of op jou rekenaar, in die meeste van die hooftale in die wêreld, kan jy dit kry by www.YouVersion.com of www.Bible.com of via internet by https://www.biblegateway.com/

Parallelle weergawes van die Bybel kan gevind word by www.InScript.org

Een van die nuwe Bybel-Toeps of “Apps” wat die afgelope tyd ontwikkel en herbou is, is

GoBible

Gaan loer gerus daarna.

Soek jy na kwaliteit-materiaal wat jy veral hier in die Afrika, Europa en die Asiatiese konteks kan gebruik, gaan gerus na www.frontline.org.za en kyk wat daar beskikbaar is.

Terug na die kinders en materiaal wat vir hulle geskik is, blaai gerus op die internet na https://www.cefonline.com/ en kyk na die magdom materiaal wat daar beskikbaar is.