Daar is ‘n onsigbare Matrix rondom ons aan die gebeur

Eers daar waar ek en jy, as volgelinge van Jesus Christus, kies om onvoorwaardelik te doen wat Hy vir ons sê om te doen en waar ons kies om Hom onvoorwaardelik te vertrou om volledige vir ons en ons geliefdes te sorg as ons Hom navolg, beleef ons iets van die omvang en uitdagings van hierdie lewe van geloof waarvan ’n hoofstuk soos Heb. 11 praat.

Daar waar God jou enigste Bron en Opdraggewer is en jy kies om net Hom te volg en net Hom te vertrou en nie meer op jou eie insigte staat te maak nie, daar breek iets van hierdie bonatuurlike ervaring van in die geloof te lewe, stelselmatig deur.

Die omstandighede en uitdagings waaronder ons elkeen dit gaan leer, gaan verskil. Maar tog gaan die hart daarvan dieselfde bly.

Ons almal gaan ontdek hoe God vir ons dinge wys en dinge sê wat ander mense (wat Hom nie ken nie) nie gaan sien en nie hoor nie. Ons gaan bewus word van dimensies en kante van sake wat onsigbaar is en ook nie bewys kan word met behulp van die normale en fisiese dinge rondom ons nie.

Onthou julle die fliek, THE MATRIX?

Dit was die film oor ’n klein groepie soldate wat in en tussen twee verskillende wêrelde gelewe en oorlog gemaak het. Die oorlog wat hulle elke dag in die sigbare wêreld beleef het, was alles gebaseer op een reuseagtige leuen. In daardie sigbare wêreld is alles beheer deur robotte en masjiene. En dit is in hierdie sigbare wêreld waar hierdie klein groepie soldate opgelei en toegerus word om hierdie wêreld terug te verower uit die hande van hierdie robotte en masjiene om weer so genesing en herstel te bring op aarde.

Alles wat mense dan normaalweg rondom hulle in hierdie wêreld as realiteite sien en ervaar het met hulle gewone sintuie, word dan die Matrix genoem. Maar eintlik is alles wat jy sien en beleef met jou gewone sintuie in hierdie gewone sigbare wêreld gebaseer op leuens. Dit is alles die gevolg van die kontrole en manipulasie. Jy sien en ervaar dus bloot wat die robotte en masjiene wil hê jy moet sien en ervaar!

En dit is eers as jy “bonatuurlik” ervaar hoe jou oë en ander sintuie aangeraak word en jou oë en ander sintuie “oopgaan” vir die ander, onsigbare dimensie wat jy eintlik besef wat regtig agter die skerms aangaan, daar waar ’n mens nie gewoonlik kan sien en hoor nie.

Vriende, dit is ook ‘’n prentjie van wat met ons gebeur het toe ons Jesus aanvaar het in geloof! Ons geloofsintuie het “oopgegaan” vir daardie onsigbare dimensie waar ons ’n lewende, persoonlike God ontdek het in Jesus Christus, wat mense so liefgehad het van die begin af, dat Hy bereid was om Sy Seun mens te laat word en Sy lewe te laat gee, sodat ek en jy “lewe kan hê en dit in oorvloed”.

Aan hulle het hierdie God nie net lewe bedien nie, maar het Hy ook Sy Gees gegee om in hulle te kom woon. Om lewe aan hulle te bedien, Jesus se lewe aan hulle te bedien en die oorvloed wat dit nog alles behels.

Om dit te laat gebeur, het Hy belowe, gaan Hy hulle lei deur Sy stem. Hulle sal moet leer om Hom genoeg te vertrou om Sy stem onvoorwaardelik na te volg en te gehoorsaam.

Daar in Jes. 51:6 tot 8 sê die Here: “Kyk op na die hemel, kyk na die aarde hier onder: die hemel sal soos rook verdwyn, die aarde sal word soos ou klere, en almal wat daarop woon, sal doodgaan soos muggies, maar die verlossing wat Ek bewerk, sal vir altyd wees, die redding wat Ek bring, sal altyd bly.

Luister na My, julle wat doen wat reg is, volk in wie se hart my wet is, moenie bang wees vir die spot van mense nie, moenie skrik as hulle julle beledig nie.

Hulle is soos lap wat deur motte gevreet word, soos wol wat deur vismotte verniel word. Maar die redding wat Ek bring, sal vir altyd wees, die verlossing wat Ek bewerk, sal daar wees vir elke geslag.”

En daar in Mat. 24:35 belowe Hy: “Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit.”

Ons moet onthou dat ons in ’n wêreld woon waar dit wat ons sien en ervaar met ons gewone sintuie nie die volle prentjie en die volle waarheid is nie. Baie van wat ons sien en ervaar met ons gewone sintuie is ook deel van die leuens en die manipulasie van die Een en sy magte, wat bekend staan as Leuenaar en Moordenaar.

Ons moet verwag dat ons dus gaan sien hoe groot korporasies en besighede gaan kom en gaan rondom ons. Ons gaan sien en beleef hoe die hele wêreldekonomie meer en meer onstabiel word, hoe verhoudings kom en gaan en selfs hoe mense rondom ons gebore word, maar ook sterf.

Dit kan ons natuurlik alles baie onseker laat voel. Maar as volgelinge van Jesus moet ons hoor hoe God vir ons midde dit alles sê: Moenie bang wees nie. Ek is by jou. En Ek is en bly in beheer.
Ons moet weet dat ons iets sien en beleef van hierdie geestelike oorlog en stryd waarvan ons onder andere in Openbaring van lees.

Natuurlik wil God ons nie bang maak of laat vrees as Hy hierdie “onsigbare werklikheid” vir ons wys nie. Hy wil ons eerder bemoedig en aanmoedig om te doen wat ons moet doen daar op die platform wat Hy ons gegee het. Juis omdat ons gekies het om Hom en Sy Woord en Sy besigwees met ons te vertrou. Want ons weet nou dat dit alles nie maar toevallig gebeur en dat ons net magteloos daarteenoor staan nie.

As Sy volgelinge, wil Hy ons leer hoe om oorwinnend, vreugdevol, met groot vrede in ons hart elke dag wat ook al oor ons pad kom, te hanteer soos Hy ons lei deur Sy stem.

Advertisements

Die week wat die geskiedenis van die wêreld verander het

DIE GEBEURE RONDOM DIE KRUISIGING EN DIE OPSTANDING
Hierdie komende week het volgelinge van Jesus weer die geleentheid om stil te word rondom die sleutelgebeure van ons geloof. Wat hierdie volg is my uiteensetting van daardie gebeure daardie betrokke week van Sy kruisiging, die kruisiging self, die drie dae in die graf en dan Sy opstanding daardie eerste dag van die week, die Sondag. Ek en jy het die voorreg om in die lig van navorsing die gebeure rondom Jesus se kruisiging en opstanding kronologies inmekaar te pas en meer korrek te dateer.

1. Daardie Palm Sondag
Daardie betrokke week sou die nuwe Koning van planeet Aarde gekruisig word en opstaan sodat die wêreld verseker kon weet Hy is die Koning. Daarom is dit aangrypend dat hierdie betrokke week se gebeure juis begin waar Jesus die Sondag Jerusalem binnegery het op ‘n esel, soos daar in Lukas 19 en Joh. 12:12 e.v. beskryf word. Dit was die vervulling van profesieë wat eeue tevore uitgespreek is in gedeeltes soos Sag. 9:9 en Dan. 9:25-27.

Dit was die 10de dag van die eerste maand van daardie jaar. Volgens Eksodus 12 moes die lam vir die Pasga gekies word op die 10de dag van die eerste maand van die jaar. In Jesus se dae was alleenlik lammetjies van Bethlehem geskik geag om as die lam vir die Pasga te dien. Daarom, op hierdie spesifieke Sondag, is ‘n lam wat gebore is in die Bethlehem-distrik, gekies en in Jerusalem van die Olyfberg af deur die “skaap-poort” ingebring . Presies dieselfde pad dus wat Jesus die betrokke Sondag Jerusalem binnegekom het op Sy triomftog!

Soos wat Hy die stad binnegekom het, het die mense geskreeu: “Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here! Red ons, Seun van Dawid!” Met ander woorde, met groot akklamasie is Jesus aangewys as die beloofde Messias en het die skare so hulle Lam vir die betrokke Pasga gekies!

Die Lam moes eers deur die geestelike leiers ondersoek word, want leer die Torah, dit moet sonder gebrek en vlekloos wees om geskik te wees om as lam vir die Pasga geslag te word. Daarom lees ons ook hoe Jesus, na Sy intog in Jerusalem in, eers na die tempel toe gegaan het om daar te leer. Terwyl Hy daar was het die Fariseërs, Sadduseërs en ander wetsgeleerdes gekom en met allerhande moeilike vrae Hom probeer uitvang en as ’n leuenaar probeer uitwys. Maar hulle kon geen fout by Hom vind nie.

Datering: 6 Apr. 32 n.C. – gebaseer op die ou Julius Kalender (of sogenaamde “maan-kalender”), en nie die huidige Gregoriese kalender (wat sedert 1582 gevolg word, wat gebaseer is op die beweging van die son nie).

2. Daardie Maandag
Volgens die instruksies in die Torah-wetgewing, moes elke vorm van kwaad uit elke huis verwyder word vir die viering van die Pasga later die week. Daarom het elke Joodse moeder met ’n kers in haar huis rondgesoek vir enige vorm van kwaad of onreinheid.

Dit is daarom so merkwaardig dat Jesus daardie Maandag na die tempel toe gegaan het en al die geldwisselaars daar uitgejaag het (Luk. 19:45 e.v.) om so die “kwaad” uit “die huis van Sy Vader” te verwyder.

3. Daardie Dinsdagaand
Omdat Jesus en sy dissipels nie in Jerusalem self was nie maar in Betanië, ’n klein dorpie net buite Jerusalem, was dit toelaatbaar dat hulle ’n dag vooraf die Pasga-maal, met die voorbereidings vooraf, kon hê. (Kyk Luk. 22:14 e.v.; Mat. 26:17-35; Joh. 13:36-38).

Later daardie aand word Jesus gevange geneem in die tuin van Getsemane, wat lê op die pad van Betanië na Jerusalem toe (Mat. 26:36-46; Luk. 22:39-53).

4. Vroeg Woensdagoggend om 06:00
Volgens die Joodse feeskalender was dit “die dag van voorbereiding” met die oog op die Pasga-maal wat later die aand gaan plaasvind. Gelyktydig hiermee word Jesus dan verhoor en gevonnis deur Pilatus (Joh. 19:13-16).

Die Lam, sonder gebrek, wat geslag moes word om te sterf in ons plek, was gekies. Jesus, ons volmaakte Pasga-Lam! Derek Prince, het gesê dat ons kragtigste geloofsverklaring oor ons verlossing die volgende woorde kan wees: “Ek is verlos deur die Bloed van die Lam uit die hande van die vyand!” Daar waar ons dit in geloof hardop begin bely, moet dinge gebeur!

Terwyl ons dus hier saam is om hierdie gebeure in herinnering te roep, moet ons mekaar herinner aan die wonderlike, totale verlossing wat Hy vir ons aan die kruis bewerk het as die finale Pasga-Lam.

5. ’n Uiters belangrike gegewe
Dit is baie belangrik om te onthou dat die week waarin die Pasga gevier is soms 2 Sabbatte kon hê, as die Pasga êrens in die middel van die week val. So vind ons dan het hulle ’n spesiale Sabbat gevier die dag na die Pasga-maal die vorige aand gevier is. (In die Joodse feeskalender word die eerste dag van die “fees van die ongesuurde brood” as ’n Sabbat gevier). Dan, eers later daardie betrokke week, het die gewone Sabbat op die sewende dag van die week normaal gevolg.

Die week toe Jesus gekruisig moes word, was dit so ‘n week waar die Pasga-viering in die week geval het en was daar dus twee Sabbatte die betrokke week.

Kom ons begin dan die gebeure kronologies plaas in die lig hiervan:

6. Die Kruisiging -Woensdagoggend om 09:00
Gelyktydig met die gebeure waar die Hoëpriester die gekose lam vasgemaak het aan die horings van die altaar, op die 14de dag van die Joodse maand, Nissan, word Jesus nege-uur daardie oggend vasgespyker aan die kruis.

7. Woensdagmiddag om 15:00
Van 12h00 tot 15h00 daardie betrokke Woensdag was vir drie ure donker ( Mat. 27:45 e.v.). Na 3 ure van “hel” kan Hy sê: “Dit is volbring”. Sondevergiffenis is bewerk. Die oorwinning is behaal en daarom kon Hy met vrede Sy lewe oorgee aan die Vader.

Drie-uur daardie middag, gelyktydig met die tyd wanneer die lam keelaf gesny en geslag moes word vir die Pasga later die aand (Eks. 12:6), sterf Jesus aan die kruis. Die Lam het die volledige offer gebring en daarmee die Ou Wet volkome vervul. En so, met Sy dood, het ’n Nuwe Testament met ’n Nuwe Verbond en Nuwe Wet in werking getreë.

Datering: 9 Apr. 32 n.C.

8. Vroegaand (voor 18:00) daardie Woensdag
Jesus se liggaam word van die kruis afgehaal en begrawe in die graf (Mark. 15:42). (Moenie verlei word deur die Nuwe Afrikaanse vertaling van “Dit was Vrydag” nie. Dit staan nie in die Grieks nie. Gaan lees maar in die 1953-Afrikaanse Vertaling of in die NIV wat presies in die oorspronklike Grieks staan).

9. Drie dae in die graf
Volgens die Skrif en die profesieë sou Jesus 3 dae en drie nagte in die graf wees. Hy was dus daardie spesiale Sabbat (of eerste dag van die “fees van die ongesuurde brood”) daar (wat gestrek het van die Woensdagaand 18:00 tot Donderdagaand 18:00); gevolg deur die Vrydag (wat gestrek het van die Donderdagaand 18h00 tot die Vrydagaand 18h00); en dan ook vir die normale Joodse Sabbat (van die Vrydagaand 18:00 tot die Saterdagaand 18:00). Drie volle dae en drie volle nagte dus, soos Hy gesê het.

Die opstanding
Vroeg daardie Saterdagaand na 18:00, (met die begin van die Joodse eerste dag van die week) staan Jesus uit die dood op na drie dae in die graf. (Ons weet nie presies hoe laat nie en weet eers hiervan as die vroue en die dissipels dit daardie Sondagoggend vroeg ontdek.)

Datering: 12 Apr. 32 n.C.

Jesus het immers self profeties verklaar dat Hy gekruisig gaan word, gaan sterf, vir drie dae in die graf gaan wees, en dan weer gaan opstaan. So kom talle profetiese gedeeltes ook hiermee in vervulling, naamlik Hos. 6:1,2; en die teken van Jona (Mat. 12:40).

Daardie Saterdagaand het die priester, volgens die Joodse feeskalender, ook die “eersteling-gerf” van die oes voor God gewuif om so die nuwe oes aan God te wy (Lev. 23:10-11). Daarom word die opgestane Jesus ook die “Eersteling” daar in 1 Kor. 15:20-23 genoem word.

10. Vroeg die Sondagmôre
Maria Magdalena en die ander Maria, en later van die ander dissipels, ontdek dat Jesus Christus opgestaan het soos Hyself gesê het gaan gebeur (Mat. 28:1 e.v.). Ons dien en volg dus waarlik ’n lewende, opgestane Here! (1 Kor. 15) Hoor hoe getuig Paulus oor die betekenis hiervan vir die Evangelie, of Goeie Nuus, wat my en jou lewe verander het, daar in 1 Kor. 15:1-7: “Ek herinner julle, broers, aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan.

Deur dié evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle tevergeefs tot geloof gekom.

Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die twaalf, en daarna aan meer as vyf honderd broers tegelyk, van wie sommige al dood is maar die meeste nou nog lewe. Daarna het Hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels.”

Daar kan dus geen twyfel hieroor wees nie: Die Here wat ons aanbid en volg, het waarlik opgestaan en Hy lewe. Die nuwe Koning van planeet, Aarde, is ‘n lewende, opgestane Here!