Volgelinge van Jesus staan saam teen ongenuanseerde “haatspraak en haatmisdaad-wetgewing”

Dit het die regering bykans vier jaar geneem om die voorlopige wetgewing rondom “Hate crimes and Hate Speech Bill” voor te berei. Daarna is die publiek kans gegee tot 1 Desember 2016, en na geweldige negatiewe reaksie, tot 31 Januarie 2017 om te reageer en kommentaar te lewer voordat die finale wetgewing voorberei sal word om voorgelê te word aan die kabinet en dan aan die parlement in Maart 2017.

(Kyk http://www.justice.gov.za/legislation/invitations/invites.htm vir die voorlopige formulering van die wetsontwerp en die uitnodiging op die Regering se amptelike wetblad).

Ek wil nie in detail ingaan op die positiewe en negatiewe aspekte van die voorlopige wetgewing nie, maar tog hier van die kantlyn af gesels oor wat kan gebeur as God se mense handevat, saamstaan en sê: Genoeg is genoeg! Tot hiertoe en nie verder nie! Dit is reg en dit is verkeerd! Dit is billik en dit is totaal onbillik!

Dwarsoor die land het veral Christengelowiges en Christenleiers uit alle sektore onmiddellik besef dat hierdie wetgewing in die voorgestelde vorm, met al die goeie bedoelings van die formuleerders daarvan, net te breed en ongenuanseerd geformuleer is.

Van alle kante is hande gevat en veral met die hulp van gelowige regslui, is aksies geloods om gelowiges te help om effektief en ingelig kapsie te maak teen hierdie wetgewing en om meer gebalanseerde formulering voor te stel.

Een so ʼn aksie is die organisasie, FOR SA (Freedom of Religion South Africa), wat op hulle webblad, http://www.forsa.org.za , hulle oogmerk soos volg verduidelik: “FOR SA (Freedom of Religion South Africa) is a non-profit Christian organisation working to protect and promote religious freedom in South Africa, through creating awareness and influencing government and society regarding issues that affect our religious freedom. “

Kyk ʼn mens na wat veral Christengelowiges met ʼn luide stem oor hierdie wetgewing sê, kan dit soos volg opgesom word:

1. Alhoewel ons op grond van die Bybel die bedoeling van hierdie soort wetgewing ondersteun, naamlik om die weerlose mense en groepe in Suid-Afrika te beskerm met mag en mening,

2. Is ons hoog besorg dat die definisie van “haatspraak” te breed en ongenuanseerd is wat onmiddellik alle rooi ligte laat flikker oor die effek wat dit kan hê op die reg tot vryspraak en godsdiensvryheid in hierdie land.

3. Die definisie van haatspraak is te wyd omdat dit baie wyer geformuleer is as die definisie en grense van haatspraak soos ons reeds in ons Grondwet dit geformuleer het. Verder kriminaliseer dit bykans alle kommunikasie (in die breedste sin van die woord) wat enige persoon of groep potensieel nie mag van hou nie, van verskil, of beledigend of aanstootlik mag beskou.

4. Dit is reeds teen die basiese regte wat die Grondwet vir elke burger van hierdie land waarborg, naamlik vrye spraak (wat die volgende insluit, naamlik die reg om te praat oor wat moreel reg of verkeerd is, wat regverdig of onregverdig is, ens.), maar ook die reg tot godsdiensvryheid, wat vir ons as Bybelse gelowiges die reg gee om sonder vrees te sê en te bely wat in die Bybel staan.

5. Dit gaan onmiddellik Christengelowiges muilband en ontneem van die reg om te praat, te preek of te skryf oor sogenaamde “kontroversiële” Bybelse gegewens wat dinge aanspreek soos aborsie, Kreasionisme, eutanasie, prostitusie, seksuele immoraliteit, selfde geslag verhoudinge, ens., en hulle gaan dwing om eerder stil te bly as om te sê wat hulle daaroor glo omdat hulle te bang is hulle word die teiken van liberale aktiviste of groepe wat sonder twyfel hierdie soort wetgewing sal gebruik om hulle eie agendas te bevorder en om, in hulle woorde, enige “ekstremis, fundamentalis, bevoordeelde of bekrompe persoon” so gou moontlik stil te maak.

Daarom is dit noodsaaklik dat inisiatiewe soos dié van FOR SA en andere Christengelowiges, ondersteun moet word.

Ek sluit af met ʼn aanhaling en uitnodiging van FOR SA in die verband:

“FOR SA, on behalf of its signed-up members, will be submitting a comprehensive submission to the Department of Justice. On request of various churches, denominations and faith groups however, and in an effort to assist them, FOR SA has also prepared an example submission which you are welcome to use as is (and just copy/paste the contents onto your organisation’s own letterhead / individual e-mail, and filling in a few additional details to personalise the submission), OR to use the document as background information to write up your own submission.
(For practical tips on writing submissions, visit http://forsa.org.za/practical-tips-writing-submissions-to-government-parliament/ ).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s