CIMI is uit en uit ‘n “cult”

Oor CIMI – weer ’n keer

Ek het reeds twee artikels op hierdie BLOG van my geskryf oor CIMI.

Hier is die skakels daarheen:

Die eerste artikel vind jy by:

My eerste artikel oor CIMI

Die tweede artikel is:

My tweede artikel oor CIMI

In die tweede artikel tipeer die skrywer, Rudolph P Boshoff, die Christ-in-me International-beweging met sy “gemeentes” oor die land, as niks anders as ’n tipiese “Cult”, Kultus of Sekte nie.

Ons het dus glad nie met ‘n kerk of ‘n deel van die ware Kerk van Jesus Christus hier te make nie.

Moet asb. nie toelaat dat iemand jou hieroor bluf of bedrieg nie.

Die feit dat hulle die Bybel gebruik en die Bybel aanhaal, maak nie outomaties van hulle ‘n kerk van die ware Jesus Christus waarvan die Bybel as Woord van God ons vertel nie.

Die ware Kerk van Jesus Christus is gelowige volgelinge van die Jesus van die Bybel, wat glo met hulle hart en bely met hulle mond dat Jesus Christus, God die Seun, mens geword het, gekruisig is, gesterf en opgestaan het uit die dood, en nou heers en regeer van Sy Troon in die hemel as God, Koning, Here en Verlosser.

CIMI is ‘n Kultus (“Cult”) en beantwoord aan al die tipiese kenmerke daarvan.

1. Om ’n “cult” te herken, moet ons kyk en luister na wat glo die groep/beweging oor Jesus. ’n Kultus sorg dat Jesus niks meer is as wat hulle leier is nie. Hulle bring altyd Jesus af na hulle vlak om te wees wat hulle almal uiteindelik wil wees. Dit sien ons by CIMI waar hulle baie uitdruklik sê dat Jesus Christus niks meer as as bloot die Eerste van baie Seuns van God, en konings van God hier op aarde nie. Hy is dus nie God die Seun soos die res van die Christelike Kerk glo nie. Hy was bloot mens, en die Eersteling van al die ander Seuns van God wat na hom sou kom. So beskou en beskryf Xander Strydom homself dan ook as Xander Christus en as seun van God. En het hy ook reeds ʼn klompie ander seuns van God geïdentifiseer om saam met hom leiding te neem in wat hulle beskou as hulle missie en boodskap aan die res van die wêreld.

2. Die tweede kenmerk van ʼn kultus is dat hulle denkwyse die enigste en enigste ware denkwyse is. Al die ander sienswyses en interpretasies van die Skrif en die waarhede van die Skrif is dus volgens hulle verkeerd en nie die waarheid nie. Net hulle en hulle alleen is reg. Net dit wat hulle leiers sê, veral dit wat Xander, as die koning, sê. Ons hoor daarom vir Xander en die ander leiers van hierdie groep sê dat wat hulle aanbied “ʼn nuwe interpretasie” is van die waarhede van die Bybel. Hulle is selfs nie net besig om die Bybel nuut te interpreter nie. Hulle is ook oortuig dat hulle “nuwe, verdere openbaring” het wat net aan hulle en Niemand anders geopenbaar is nie. Hulle beklemtoon die feit dat God altyd ʼn nuwe ding begin by ʼn klein groepie mense op ʼn bepaalde plek en tyd, en dan versprei dit oor die res van die wêreld daarvandaan. ʼn Mens wil dan vir Xander en die ander leiers terugantwoord en sê: Ja, dit is presies ook die manier hoe kultusse en sektes versprei oor die wêreld!

3. Die derde kenmerk van so ʼn kultus is dat hulle gewoonlik hulle leier verheerlik. In so ʼn kultus word ʼn man of ʼn groep leiers se interpretasie en se mening baie hoër geag en meer waar geag as enigiemand op aarde. Gewoonlik is so ʼn leier onfeilbaar. Die leier word gesien as God se enigste en baie spesiale verteenwoordiger. So hoor ons dan ook hoe Xander self vertel hoe die lede van hierdie beweging voor hom kom buig het as die koning die dag na sy egskeiding. Ons hoor ook hoe Xander van homself praat as Xander Christus. Daarom, as jy dus sou waag om hierdie leier en sy interpretasies nie te aanvaar nie of so wegdraai van hom af, sny jy jouself onmiddellik af van hierdie groep en alles wat hulle as hulle eindbestemming sou sien. Die meeste van die tyd word daar dan ook van die groepslede van so ʼn groep verwag dat hulle ook hulleself van jou, as die afgedwaalde, sou distansieer.

4. Die vierde kenmerk van ʼn kultus is dat daar ʼn klemverskuiwing is wat fondasie-leerstellings betref. So hoor ons by hierdie groep, CIMI, dat hulle totaal van die res van die Christelike kerk oor die wêreld verskil en dan hulle oortuig is dat Jesus Christus nie werklik God was wat mens geword het nie. Hulle is verder oortuig dat die Heilige Gees nie werklik God die Gees is nie. Die God van die Bybel is dus nie een God wat Homself aan ons kom openbaar het in die Bybel as God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees, en dus as ʼn Drie-enige God nie.

5. Die vyfde kenmerk van so ʼn kultus is dat hulle baie keer amper hulle eie taal praat met baie spesifieke terminologie. Hulle het hierdie spesifieke terminologie wat hulle gebruik en op ʼn baie spesifieke manier interpreteer. So hoor ons ook by CIMI terme soos “saad van God”, die “christus in jou”, die herinterpretasie van die “gesalfde een”, die herinterpretasie van wat geloof sou beteken, ens. Dit klink asof hulle jou taal praat en die tipiese taal wat in die res van die Christelike wêreld gepraat word, praat, totdat jy mooi gaan luister na hoe hulle daardie spesifieke terme interpreteer en defineer. Dit is dan wat jy besef, maar ons praat glad nie dieselfde taal nie; ons bedoel glad nie dieselfde dinge nie, alhoewel ons dieselfde woorde en begrippe gebruik.

Met dit alles in gedagte, kom ons beoordeel CIMI en sy leerstellings in die lig van wat hulle oor Jesus sê en glo.

Xander is baie uitdruklik daaroor dat hulle nie Jesus beskou as God die Seun nie. Hy was bloot die eersteling of eersgeborene van baie seuns van God, van baie konings in die Koninkryk van God hier op aarde.

Soos ek reeds aangedui het, as ʼn mens na die Nuwe Testament in die besonder kyk en wat daarin oor Jesus geskryf en bely word, dink maar aan die hele boek, Johannes, Kolossense en Hebreërs, om net die spesifieke boeke in die NT te noem waar dit in die boek as geheel oor die totaal uniekheid en wese en persoon van Jesus Christus handel, dan is dit baie duidelik uit die konteks en die Grieks dat Jesus baie meer as net bloot ʼn gewone mens was en bely word.

Dink maar net hoeveel keer Jesus as kurios en Theos aangespreek en genoem word.

Dink aan alles wat Jesus gedoen het, oor Homself gesê het en wat Hy toegelaat het ander mense oor Hom sê en selfs toelaat dat mense Hom as God en Here aanbid en bely. Dan is dit baie duidelik dat CIMI se interpretasie van Jesus Christus alles leuens is.

As ʼn mens dan ook teruggaan in die Kerkgeskiedenis, dan sien jy dat van die vroegste tye, reeds in formele uitsprake en vergaderings wat gehou is om spesifiek opnuut te formuleer wat oor Jesus Christus geglo word in die kerk in die breë, sien jy reeds hoe die kerk in sy belydenisstandpunte, soos in die Belydenisskrif van Nicea, in 325 nC, reeds standpunt ingeneem het teen iemand soos Biskop Arius, wat presies dit wat CIMI deesdae bely, geglo het, naamlik dat Jesus bloot ʼn geskape mens was en dus nie God self was nie. Daarom het hierdie kerkvergadering net daar weer pertinent bely dit wat hulle geglo het die ware Kerk van Jesus se standpunt van die vroegste gemeentes was en ook in die Nuwe Testament bely word, naamlik dat Jesus Christus, en dit was hulle woorde in Afrikaans vertaal, “van dieselfde substansie was as die Vader, en dus self God was”.

Luister ʼn mens na wat CIMI oor Jesus sê, sê hulle soos Biskop Arius, dat hy bloot ʼn gewone mens was.

Kyk en luister ʼn mens na die Bybel en spesifiek die Nuwe Testament, hoor jy hoe daar oor Jesus gepraat word in terme wat Hom duidelik nie meer net gewoon mens maak nie.

Daarom sê die bekende skrywer, CS Lewis, dat as ʼn mens luister na alles wat Jesus oor Homself gesê het, en alles wat Hy gedoen het, en luister na wat ander mense oor Hom gesê en teenoor Hom gedoen het, was Jesus een van drie dinge: Of Hy was totaal van lotjie getik en iemand wat ons vandag in ʼn gestig vir sielsiekes sou plaas; of Hy was die grootste leuenaar wat ooit geleef het, want Sy woorde en Sy dade het so perfek geklop; of derdens, Hy was presies wie Hyself gesê het Hy is, naamlik self en absoluut God wat mens geword het.

Dit word verder bevestig as ʼn mens kyk na die eer wat Jesus van mense aanvaar het.

Ja, ons lees dat ons gevra word in die Woord om Jesus te aanbid soos wat ʼn mens net vir God alleen kan aanbid, en waar daar van ons gevra word om selfs te bid “in Sy Naam”, en tot Hom.

Kyk verder na alles wat Jesus gedoen het, al Sy aansprake, ja, dit wat Hom juis gekenmerk en anders gemaak het as ander mense, soos Sy alwetendheid; dat Hy aanspraak gemaak het daarop om te kan sondes vergewe; en dat Hy van ewigheid af was, ja, selfs van voor die skepping daar was.

Luister jy verder na die Name wat die Skrif en mense Hom gegee het, presies soos ʼn mens net aan God alleen sou gee, soos “Here” (kurios), en dan selfs “God” (Theos).

Ons hoor dat daar oor Hom gepraat word as Een wat skep, maar ook as die Een wat gaan Oordeel aan die einde.

In die boek, Openbaring, en in die boek, Hebreërs, in hoofstuk 1, kry ons hierdie prentjie van Jesus wat sit op die Troon van God (enkelvoud, met ander woorde, die Troon waarop net God alleen kan sit).

Enigeen wat Grieks verstaan, kan nie anders nie as om ʼn gedeelte soos Joh. 1 te lees en te weet en te verstaan dat Johannes onder die inspirasie van die Heilige Gees hier bely dat Jesus Christus God self was nie.

Luister maar self daarna en besluit vir jouself:

“In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God.
Hy was reeds in die begin by God.

Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ʼn enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie.

In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense.

Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.”

Dieselfde gebeur wanneer ʼn mens luister na dit wat Tomas daar in Joh. 20:28 sê in die Grieks:
“My Here en my God!”

Wie Grieks ken en Grieks werklik verstaan, kan nie anders as om te hoor dat hier van God gepraat word, en dat Tomas Jesus hier aanbid en eer as sy persoonlike God en Here nie.

En hoor net hoe Jesus dan self beam dit wat Tomas hier gesê het en beaam dat dit reg is wat Tomas hier bely het, as Hy vir Tomas die volgende sê:

“Toe sê Jesus vir hom: ‘Glo jy nou omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.’”

Kyk ʼn mens verder na ʼn begrip soos dat Jesus ook “Seun van die mens” genoem word, wat ʼn baie unieke en betekenisvolle uitdrukking in beide die Ou en Nuwe Testament was.

CIMI gee nêrens rekenskap oor presies wat hierdie uitdrukking dan sou beteken in Jesus se geval nie.

Dit is ook baie duidelik vir enigiemand wat dit sou ondersoek dat in die lig van Joh. 1 byvoorbeeld, daar van Jesus as ʼn baie unieke “Seun van die mens” gepraat word, wat spesifiek gekom het om die baie profesieë hieroor in die Ou Testament, te kom vervul.

Oor die feit dat Jesus as “Seun van God” aangespreek word, en ons almal, volgens Paulus ook “seuns” genoem kan word, die volgende:

Jesus was in ʼn baie unieke sin “Seun”, want Hy was “Seun” volgens Sy natuur, in Sy wese, terwyl ons “seun”-wees, iets is wat ons deel word deur “aanneming” en wat ons toegesê word as ons in Jesus glo en Hom aanneem vir wie Hy gesê het Hy is.

Daar is dus ʼn reuse verskil tussen Sy Seunskap en ons sʼn as Sy gelowige volgelinge! Enigeen wat dit werklik verstaan, sal nie eers daaroor dink om dit te vergelyk met mekaar nie!

Wat maar net alles vir ons bevestig dat ʼn beweging soos CIMI en sy leiers nie ʼn idee het oor presies wat daar in die Skrif oor Jesus Christus en oor God bely word nie!

As ons luister na dit wat Jesus daar in Joh. 17 bid oor ʼn heerlikheid wat Hy gehad het van die begin af, voor die skepping van die wêreld, dan weet jy ons het hier met iets totaal anders te doen as dit wat CIMI bely.

Kom ons gesels oor die Jode se beskuldigings teenoor Jesus dat Hy met wat Hy daar in Joh. 8 en Joh. 10 oor Homself gesê het, Homself aan God gelyk gestel het!

Dit is duidelik juis die rede waarom hulle Jesus wou doodmaak, omdat Hy Homself gelyk gestel het en baie pertinent gesê het dat Hy self God was!

Die Griekse woord wat hulle gebruik, is dat Jesus Homself “in kwantiteit en kwaliteit een maak met God”.

Kan ek ook sommer hier die sektariese siening uitwys as net nog ‘n dwaling, naamlik dat die een God as’t ware 3 maskers gedra het, naamlik dié as Vader, en dié as Seun, en dié as Heilige Gees. Hierdie siening en verklaring is maar net nog ʼn dwaallering wat die Vroeë Kerk al van die vroegste tye verwerp het as “modalisme”. Dit wat die Bybel oor God verkondig, kan nie verklaar word met modalisme nie.

Kan ek dan opsom wat CIMI sê oor Jesus. Wat hulle oor Jesus sê, is dus niks anders as presies dit wat die Jehowa Getuies, die Mormone en die Moslems oor Jesus bely nie.

Wat glo ons dan wel oor God en oor Jesus?

Kom ons bely net weer hier baie duidelik wat ons glo oor wat God self in die Bybel oor Homself en oor Jesus aan ons openbaar:

Ons glo God is een en alleen waarlik God. (Deut. 6:4; 1 Kor. 8:6; Gal. 3:20; 1 Tim. 2:5).

Ons glo daar is een wese, God, wat Homself aan ons openbaar in die Skrifte van die Bybel as Drie Persone: God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees.

Die een Persoon van God is nie belangriker as die ander nie, en al drie Persone is God.

Natuurlik gaan dit ons gewone verstand te bowe om dit alles presies te verstaan en logies te kan verklaar.

Om dit presies te verstaan en presies te verklaar, moet ʼn mens self God wees om dit te kan doen.

Daarom kan ek en jy as mens, hieroor bloot bely wat ons baie pertinent in die Skrif hieroor geopenbaar sien, en hoor wat deur God self, onder die inspirasie van die Gees, aan ons hieroor geopenbaar is.

Blaai ʼn mens deur die Skrifte van die Ou en Nuwe Testament, hoor ons oor en oor hoe God Homself aan ons openbaar as een God, maar ook ʼn duidelike onderskeid maak tussen Hom as God as ʼn Vader, die Seun en as die Heilige Gees.

Ons sien verder hoe God self ʼn bepaalde orde en rol aan Homself as ʼn Vader, as die Seun en as die Heilige Gees in alles wat Hy doen en waarmee Hy besig is, gee.

(Kyk maar net weer na gedeeltes soos Joh. 1; Tomas se belydenis daar in Joh. 20:28; Petrus se uitsprake daar in 2 Pet. 1:16; Paulus se belydenis daar in Kol. 1:16 en verder in daardie brief; Fil. 2:5-11).

Dan hoor ons boonop in soveel gedeeltes van die Nuwe Testament, hoe daar van al drie hierdie Persone van God gelyktydig gepraat word en hoe hulle elkeen apart maar tog saam optree, soos daar in Mat. 3 by die doop van Jesus; Mat. 28:19; 2 Kor. 13:13.

Daarom hoor ons oor en oor deur die kerkgeskiedenis hoe gelowige kerkleiers presies dit bely wat ons hier bely, naamlik dat die God van die Bybel Homself aan ons openbaar as een God, maar ook as drie Persone.

Van hierdie belydenis is dan oor die eeue gepraat en na verwys as ons belydenis dat die God van die Bybel ʼn Drie-enige God is.

Alhoewel dit nie ʼn term is wat ons ooit in die Bybel self vind nie.

Dit was die Kerk van Jesus Christus, deur die eeue, se manier om in gewone mensetaal te probeer beskryf wat hulle in die Skrif vind wat God oor Homself aan ons openbaar.

Daarom kan ons vir ʼn groep soos CIMI sê dat, as hulle dit nie verstaan en dit nie glo nie, weet hulle nie en glo hulle nie in die God van die Bybel nie.

Hierdie belydenis oor wie die God van die Bybel is, is van kardinale belang in die manier hoe ons oor God dink, wie ons dink die God is wat ons aanbid, dien en volg.

Ja, dit is so belangrik vir ons omdat ons besef dat ons geloof en gehoorsaamheid aan hierdie God, ons lewe kan kos êrens langs die pad en boonop, ons ewige eindbestemming gaan bepaal.

Ek wil hierdie deel afsluit deur pertinent te stel dat die rede vir hierdie skrywe, soos ook my ander skrywes, is nie om mense of selfs die groep CIMI persoonlik aan te val nie. Dit gaan vir my oor waarheid en wat waar is.

In Joh. 6:29 sê Jesus die volgende:

“En Jesus antwoord hulle: ‘Wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in Hom wat Hy gestuur het.’”

Hoor jy wat Jesus hier sê?

Hy sê dat die werk van God is nie om ons meer en meer soos Jesus te maak of in die woorde van CIMI, van ons “christusse” te maak nie.

Nee, Sy werk is dat ons in Jesus sal glo wat Hy gestuur het.

In Joh. 8:22-29 lees ons die volgende wat Jesus oor Homself sê:

“En Jesus het weer vir hulle gesê: Ek gaan weg, en julle sal My soek en in julle sonde sterwe. Waar Ek gaan, kan julle nie kom nie.

Toe sê die Jode: Hy sal Homself tog nie om die lewe bring nie, omdat Hy sê: Waar Ek gaan, kan julle nie kom nie?

En Hy sê vir hulle: Julle is van benede, Ek is van bo; julle is uit hierdie wêreld, Ek is nie uit hierdie wêreld nie.

Ek het dan vir julle gesê dat julle in jul sondes sal sterwe; want as julle nie glo dat dit Ek is nie, sal julle in jul sondes sterwe.

Toe sê hulle vir Hom: Wie is U dan? En Jesus antwoord hulle: Net dit wat Ek vir julle sê.

Ek het baie dinge om van julle te sê en te oordeel; maar Hy wat My gestuur het, is waaragtig; en Ek, wat Ek van Hom gehoor het, dit spreek Ek tot die wêreld.

Hulle het nie verstaan dat Hy met hulle van die Vader gespreek het nie.

En Jesus sê vir hulle: Wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit Ek is; en uit Myself doen Ek niks nie; maar net wat my Vader My geleer het, dit spreek Ek.

En Hy wat My gestuur het, is met My; die Vader het My nie alleen gelaat nie, omdat Ek altyd doen wat Hom welgevallig is.”

In hierdie gedeelte verwys Jesus na God wat Homself in die Ou Testament geopenbaar het as die “Ek is”.

Dit was een van die Name van God waarmee Hy Homself aan Moses geopenbaar het daar in Eks. 3 byvoorbeeld.

Met ander woorde, wat Jesus hier sê, is dat tensy mense kies om te glo dat Hy wat Jesus is, werklik die “Ek is” is, sal hulle in hulle sonde sterwe.

Dit is waaroor dit vir my hier gaan.

Dit gaan vir my daaroor om deur hierdie skrywes vir elke leier in CIMI en elke lid in hierdie Kultus te sê: Bekeer julle en glo in hierdie Jesus, anders sterf julle in julle sonde!

Advertisements

‘n Uitstekende beoordeling van die Christ In Me International-beweging (CIMI)

Na my artikel oor CIMI op hierdie NUWEWYN-WORDBLOG Kliek die volgende skakel na hierdie artikel van my

het ek soveel hartseerstories gehoor oor hierdie gevaarlike en leuenagtige beweging wat hulleself as ‘n “kerk van Jesus Christus” voordoen, dat ek so dankbaar is teenoor Rudolph P Boshoff vir sy uitstekende en omvattende artikel en videos oor al die leuens wat CIMI verkondig, en wat soveel mense, veral in die Gauteng en Pretoria-omgewing, so verwar en as gesinne uitmekaar ruk.

Behalwe al die leuens wat as sogenaamde Skrifwaarheid deur hierdie groep verkondig word, is die tragiese en mees gevaarlike aspek van hierdie beweging vir elkeen wat betrokke raak by hulle, die gevaar wat elkeen van hulle loop om die een of ander tyd deur hierdie groep gemanipuleer te word om te moet kies om nie verder met ‘n eggenoot/eggenote of ‘n geliefde familielid of geliefde vriend of vriendin verder ‘n pad te mag loop nie, alles onder die banier van “ter wille van die Koninkryk”.

Die teks wat hulle aanhaal om lede van hulle beweging te oortuig om weg te stap uit hulle huwelike en gesinne, is Luk. 14.

Daarom het ek nou die dag vir ‘n gesin soos volg geantwoord in hierdie verband:

“Kom ek help jou sommer om vir jouself ʼn toets-stelsel te ontwikkel om gou te bepaal of ʼn bepaalde verklaring van ʼn Skrifgedeelte die waarheid is of ʼn leuen is.

1. Onthou, die Bybel is volledig geïnspireerde Woord van God en kan dus nie met homself in stryd wees of homself weerspreek nie.
2. Daarom, moet elke gedeelte in die Bybel in konteks verklaar word – m.a.w. in die lig van die gedeelte en boodskap van die gedeelte waarin dit voorkom.
3. Daarom moet elke gedeelte in die Bybel altyd in konteks met die res van die Bybel se boodskap en ander gedeeltes in die Bybel verklaar word. Wat gewoon beteken dat as ʼn bepaalde teks so verklaar en uitgelê word deur iemand, sodat dit in stryd is met ander gedeeltes in die res van die Bybel en hulle boodskap, weet jy dat die verklaring van daardie persoon nie die waarheid is nie.

Met dit in gedagte, kom ons kyk na hierdie vers in Luk 14.

“As iemand na My toe kom, kan hy nie my dissipel wees nie tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe.”

Die oomblik was ʼn groep soos CIMI daardie “afstand doen” begin verklaar asof dit kan beteken dat so ʼn persoon nou die reg het om hom of haarself te skei of te onttrek van hulle eie pa, ma, vrou, kinders en res van hulle familie, weet jy dat ons hier met ʼn foutiewe Skrifverklaring te make het, en dus met LEUENS te make het.

Want, net in die lig van wat in die vers self staan, hoe “skei” of “onttrek” jy jouself van jou eie lewe?

Maar verder, so ʼn foutiewe verklaring van die Skrif is ook totaal teenstrydig met wat in ander gedeeltes van die Skrif staan, soos:

Die onvoorwaardelike liefde wat God en dus Jesus self van Sy volgelinge vereis, sonder uitsondering en sonder voorwaardes. Soos Hyself daar in Joh. 13:34,35 vir ons uitspel:

34 Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê.
35 As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”

Jesus en God se eie woorde oor die huwelik en die verbod om te skei, in die lig van die belang van die huwelik in God se oë, soos daar in Mat. 19:

“3 Daar was Fariseërs wat Hom op die proef wou stel, en hulle kom toe by Hom met die vraag: “Mag ‘n man sommer oor enige ding van sy vrou skei?”
4 Hy het hulle geantwoord: “Het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie?
5 Daarby het Hy gesê: ‘Daarom sal ‘n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees.’
6 Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag ‘n mens nie skei nie.”
7 Hulle vra Hom toe: “Waarom het Moses dan bepaal dat, as iemand sy vrou ‘n skeibrief gee, hy van haar kan skei?”
8 Hy antwoord hulle: “Dit is oor die hardheid van julle harte dat Moses julle toegelaat het om van julle vrouens te skei, maar dit was nie van die begin af so nie.
9 Ek sê vir julle: Elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor owerspel, en met ‘n ander een trou, pleeg egbreuk.”

Dit wat God se Gees Paulus geïnspireer het om te skryf oor die huwelik tussen ʼn gelowige en ʼn ongelowige in bv. 1 Kor. 7:

“10 Die getroudes beveel ek-nee, nie ek nie, maar die Here-dat ‘n vrou nie van haar man mag skei nie.
11 As sy tog skei, moet sy daarna ongetroud bly of haar met haar man versoen. Net so mag ‘n man ook nie van sy vrou skei nie.
12 Vir die ander sê ek-ek, nie die Here nie: As ‘n gelowige man met ‘n ongelowige vrou getroud is en sy gewillig is om by hom te bly, moet hy nie van haar skei nie.
13 En as ‘n vrou met ‘n ongelowige man getroud is en hy gewillig is om by haar te bly, moet sy nie van die man skei nie.
14 Die ongelowige man is by God aanneemlik deur die band met die gelowige vrou, en die ongelowige vrou is by God aanneemlik deur die band met die gelowige man. Anders sou julle kinders heidene wees, maar nou behoort hulle aan God.
15 As die ongelowige egter wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die gelowige man of vrou nie gebind nie. God het julle geroep om in vrede te lewe.”

(En selfs dit wat Paulus dan ag as “nie van die Here nie”, omdat God dit belangrik genoeg geag het, en dit tog deur die Gees geïnspireer is, het Hy gesorg dat dit as deel van God se Woord oor bykans 2000 jaar wel aan ons oorgelewer sou word as “Woord van God”)

Dan is daar nog al die ander gedeeltes wat gaan oor God se eise vir die huwelik, oor die verhouding tussen ouers en kinders en kinders en ouers, soos daar in Ef. 5 e.v. bv.,:

“21 Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.
22 Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is.
23 Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die Verlosser van die liggaam, sy kerk.
24 Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees.
25 Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het.
26 Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die water en die woord gereinig het,
27 sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik.
28 Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou liefhet, het homself lief,
29 want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen
30 omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is.
31 Daar staan in die Skrif: “Daarom sal ‘n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees.”
32 Hierin lê daar ‘n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk.
33 Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet, en ‘n vrou moet aan haar man eerbied betoon.
1 ¶ Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis.
2 “Eer jou vader en jou moeder” is ‘n baie belangrike gebod. En daar is nog ‘n belofte by:
3 “sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde.”
4 En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil.”

Hoef ek enigsins aan te gaan?

Ek dink nie so nie.

Dit behoort vir jou te help om te besef watter leuens ʼn totaal sektariese en van die spoor af-groep soos CIMI, aan sy mense verkondig.

Groetnis

Christo Nel”

Daarom wil ek enigiemand wat by hierdie groep betrokke is en wat nog oop is om te luister na kritiek, of enigiemand wat iemand anders ken wat self betrokke is by die groep of wat ‘n geliefde het wat betrokke is by hierdie groep, met al die erns wat ek het vra om asb., na die volgende webblad te blaai en die artikel en videos van Rudolph P. Boshoff te gaan lees en kyk.

Hier is die skakel daarheen:

<a href="http://adlucem.co/theology-christ-international-evaluated-ps-rudolph-p-boshoff/