CIMI is uit en uit ‘n “cult”

Oor CIMI – weer ’n keer

Ek het reeds twee artikels op hierdie BLOG van my geskryf oor CIMI.

Hier is die skakels daarheen:

Die eerste artikel vind jy by:

My eerste artikel oor CIMI

Die tweede artikel is:

My tweede artikel oor CIMI

In die tweede artikel tipeer die skrywer, Rudolph P Boshoff, die Christ-in-me International-beweging met sy “gemeentes” oor die land, as niks anders as ’n tipiese “Cult”, Kultus of Sekte nie.

Ons het dus glad nie met ‘n kerk of ‘n deel van die ware Kerk van Jesus Christus hier te make nie.

Moet asb. nie toelaat dat iemand jou hieroor bluf of bedrieg nie.

Die feit dat hulle die Bybel gebruik en die Bybel aanhaal, maak nie outomaties van hulle ‘n kerk van die ware Jesus Christus waarvan die Bybel as Woord van God ons vertel nie.

Die ware Kerk van Jesus Christus is gelowige volgelinge van die Jesus van die Bybel, wat glo met hulle hart en bely met hulle mond dat Jesus Christus, God die Seun, mens geword het, gekruisig is, gesterf en opgestaan het uit die dood, en nou heers en regeer van Sy Troon in die hemel as God, Koning, Here en Verlosser.

CIMI is ‘n Kultus (“Cult”) en beantwoord aan al die tipiese kenmerke daarvan.

1. Om ’n “cult” te herken, moet ons kyk en luister na wat glo die groep/beweging oor Jesus. ’n Kultus sorg dat Jesus niks meer is as wat hulle leier is nie. Hulle bring altyd Jesus af na hulle vlak om te wees wat hulle almal uiteindelik wil wees. Dit sien ons by CIMI waar hulle baie uitdruklik sê dat Jesus Christus niks meer as as bloot die Eerste van baie Seuns van God, en konings van God hier op aarde nie. Hy is dus nie God die Seun soos die res van die Christelike Kerk glo nie. Hy was bloot mens, en die Eersteling van al die ander Seuns van God wat na hom sou kom. So beskou en beskryf Xander Strydom homself dan ook as Xander Christus en as seun van God. En het hy ook reeds ʼn klompie ander seuns van God geïdentifiseer om saam met hom leiding te neem in wat hulle beskou as hulle missie en boodskap aan die res van die wêreld.

2. Die tweede kenmerk van ʼn kultus is dat hulle denkwyse die enigste en enigste ware denkwyse is. Al die ander sienswyses en interpretasies van die Skrif en die waarhede van die Skrif is dus volgens hulle verkeerd en nie die waarheid nie. Net hulle en hulle alleen is reg. Net dit wat hulle leiers sê, veral dit wat Xander, as die koning, sê. Ons hoor daarom vir Xander en die ander leiers van hierdie groep sê dat wat hulle aanbied “ʼn nuwe interpretasie” is van die waarhede van die Bybel. Hulle is selfs nie net besig om die Bybel nuut te interpreter nie. Hulle is ook oortuig dat hulle “nuwe, verdere openbaring” het wat net aan hulle en Niemand anders geopenbaar is nie. Hulle beklemtoon die feit dat God altyd ʼn nuwe ding begin by ʼn klein groepie mense op ʼn bepaalde plek en tyd, en dan versprei dit oor die res van die wêreld daarvandaan. ʼn Mens wil dan vir Xander en die ander leiers terugantwoord en sê: Ja, dit is presies ook die manier hoe kultusse en sektes versprei oor die wêreld!

3. Die derde kenmerk van so ʼn kultus is dat hulle gewoonlik hulle leier verheerlik. In so ʼn kultus word ʼn man of ʼn groep leiers se interpretasie en se mening baie hoër geag en meer waar geag as enigiemand op aarde. Gewoonlik is so ʼn leier onfeilbaar. Die leier word gesien as God se enigste en baie spesiale verteenwoordiger. So hoor ons dan ook hoe Xander self vertel hoe die lede van hierdie beweging voor hom kom buig het as die koning die dag na sy egskeiding. Ons hoor ook hoe Xander van homself praat as Xander Christus. Daarom, as jy dus sou waag om hierdie leier en sy interpretasies nie te aanvaar nie of so wegdraai van hom af, sny jy jouself onmiddellik af van hierdie groep en alles wat hulle as hulle eindbestemming sou sien. Die meeste van die tyd word daar dan ook van die groepslede van so ʼn groep verwag dat hulle ook hulleself van jou, as die afgedwaalde, sou distansieer.

4. Die vierde kenmerk van ʼn kultus is dat daar ʼn klemverskuiwing is wat fondasie-leerstellings betref. So hoor ons by hierdie groep, CIMI, dat hulle totaal van die res van die Christelike kerk oor die wêreld verskil en dan hulle oortuig is dat Jesus Christus nie werklik God was wat mens geword het nie. Hulle is verder oortuig dat die Heilige Gees nie werklik God die Gees is nie. Die God van die Bybel is dus nie een God wat Homself aan ons kom openbaar het in die Bybel as God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees, en dus as ʼn Drie-enige God nie.

5. Die vyfde kenmerk van so ʼn kultus is dat hulle baie keer amper hulle eie taal praat met baie spesifieke terminologie. Hulle het hierdie spesifieke terminologie wat hulle gebruik en op ʼn baie spesifieke manier interpreteer. So hoor ons ook by CIMI terme soos “saad van God”, die “christus in jou”, die herinterpretasie van die “gesalfde een”, die herinterpretasie van wat geloof sou beteken, ens. Dit klink asof hulle jou taal praat en die tipiese taal wat in die res van die Christelike wêreld gepraat word, praat, totdat jy mooi gaan luister na hoe hulle daardie spesifieke terme interpreteer en defineer. Dit is dan wat jy besef, maar ons praat glad nie dieselfde taal nie; ons bedoel glad nie dieselfde dinge nie, alhoewel ons dieselfde woorde en begrippe gebruik.

Met dit alles in gedagte, kom ons beoordeel CIMI en sy leerstellings in die lig van wat hulle oor Jesus sê en glo.

Xander is baie uitdruklik daaroor dat hulle nie Jesus beskou as God die Seun nie. Hy was bloot die eersteling of eersgeborene van baie seuns van God, van baie konings in die Koninkryk van God hier op aarde.

Soos ek reeds aangedui het, as ʼn mens na die Nuwe Testament in die besonder kyk en wat daarin oor Jesus geskryf en bely word, dink maar aan die hele boek, Johannes, Kolossense en Hebreërs, om net die spesifieke boeke in die NT te noem waar dit in die boek as geheel oor die totaal uniekheid en wese en persoon van Jesus Christus handel, dan is dit baie duidelik uit die konteks en die Grieks dat Jesus baie meer as net bloot ʼn gewone mens was en bely word.

Dink maar net hoeveel keer Jesus as kurios en Theos aangespreek en genoem word.

Dink aan alles wat Jesus gedoen het, oor Homself gesê het en wat Hy toegelaat het ander mense oor Hom sê en selfs toelaat dat mense Hom as God en Here aanbid en bely. Dan is dit baie duidelik dat CIMI se interpretasie van Jesus Christus alles leuens is.

As ʼn mens dan ook teruggaan in die Kerkgeskiedenis, dan sien jy dat van die vroegste tye, reeds in formele uitsprake en vergaderings wat gehou is om spesifiek opnuut te formuleer wat oor Jesus Christus geglo word in die kerk in die breë, sien jy reeds hoe die kerk in sy belydenisstandpunte, soos in die Belydenisskrif van Nicea, in 325 nC, reeds standpunt ingeneem het teen iemand soos Biskop Arius, wat presies dit wat CIMI deesdae bely, geglo het, naamlik dat Jesus bloot ʼn geskape mens was en dus nie God self was nie. Daarom het hierdie kerkvergadering net daar weer pertinent bely dit wat hulle geglo het die ware Kerk van Jesus se standpunt van die vroegste gemeentes was en ook in die Nuwe Testament bely word, naamlik dat Jesus Christus, en dit was hulle woorde in Afrikaans vertaal, “van dieselfde substansie was as die Vader, en dus self God was”.

Luister ʼn mens na wat CIMI oor Jesus sê, sê hulle soos Biskop Arius, dat hy bloot ʼn gewone mens was.

Kyk en luister ʼn mens na die Bybel en spesifiek die Nuwe Testament, hoor jy hoe daar oor Jesus gepraat word in terme wat Hom duidelik nie meer net gewoon mens maak nie.

Daarom sê die bekende skrywer, CS Lewis, dat as ʼn mens luister na alles wat Jesus oor Homself gesê het, en alles wat Hy gedoen het, en luister na wat ander mense oor Hom gesê en teenoor Hom gedoen het, was Jesus een van drie dinge: Of Hy was totaal van lotjie getik en iemand wat ons vandag in ʼn gestig vir sielsiekes sou plaas; of Hy was die grootste leuenaar wat ooit geleef het, want Sy woorde en Sy dade het so perfek geklop; of derdens, Hy was presies wie Hyself gesê het Hy is, naamlik self en absoluut God wat mens geword het.

Dit word verder bevestig as ʼn mens kyk na die eer wat Jesus van mense aanvaar het.

Ja, ons lees dat ons gevra word in die Woord om Jesus te aanbid soos wat ʼn mens net vir God alleen kan aanbid, en waar daar van ons gevra word om selfs te bid “in Sy Naam”, en tot Hom.

Kyk verder na alles wat Jesus gedoen het, al Sy aansprake, ja, dit wat Hom juis gekenmerk en anders gemaak het as ander mense, soos Sy alwetendheid; dat Hy aanspraak gemaak het daarop om te kan sondes vergewe; en dat Hy van ewigheid af was, ja, selfs van voor die skepping daar was.

Luister jy verder na die Name wat die Skrif en mense Hom gegee het, presies soos ʼn mens net aan God alleen sou gee, soos “Here” (kurios), en dan selfs “God” (Theos).

Ons hoor dat daar oor Hom gepraat word as Een wat skep, maar ook as die Een wat gaan Oordeel aan die einde.

In die boek, Openbaring, en in die boek, Hebreërs, in hoofstuk 1, kry ons hierdie prentjie van Jesus wat sit op die Troon van God (enkelvoud, met ander woorde, die Troon waarop net God alleen kan sit).

Enigeen wat Grieks verstaan, kan nie anders nie as om ʼn gedeelte soos Joh. 1 te lees en te weet en te verstaan dat Johannes onder die inspirasie van die Heilige Gees hier bely dat Jesus Christus God self was nie.

Luister maar self daarna en besluit vir jouself:

“In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God.
Hy was reeds in die begin by God.

Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ʼn enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie.

In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense.

Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.”

Dieselfde gebeur wanneer ʼn mens luister na dit wat Tomas daar in Joh. 20:28 sê in die Grieks:
“My Here en my God!”

Wie Grieks ken en Grieks werklik verstaan, kan nie anders as om te hoor dat hier van God gepraat word, en dat Tomas Jesus hier aanbid en eer as sy persoonlike God en Here nie.

En hoor net hoe Jesus dan self beam dit wat Tomas hier gesê het en beaam dat dit reg is wat Tomas hier bely het, as Hy vir Tomas die volgende sê:

“Toe sê Jesus vir hom: ‘Glo jy nou omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.’”

Kyk ʼn mens verder na ʼn begrip soos dat Jesus ook “Seun van die mens” genoem word, wat ʼn baie unieke en betekenisvolle uitdrukking in beide die Ou en Nuwe Testament was.

CIMI gee nêrens rekenskap oor presies wat hierdie uitdrukking dan sou beteken in Jesus se geval nie.

Dit is ook baie duidelik vir enigiemand wat dit sou ondersoek dat in die lig van Joh. 1 byvoorbeeld, daar van Jesus as ʼn baie unieke “Seun van die mens” gepraat word, wat spesifiek gekom het om die baie profesieë hieroor in die Ou Testament, te kom vervul.

Oor die feit dat Jesus as “Seun van God” aangespreek word, en ons almal, volgens Paulus ook “seuns” genoem kan word, die volgende:

Jesus was in ʼn baie unieke sin “Seun”, want Hy was “Seun” volgens Sy natuur, in Sy wese, terwyl ons “seun”-wees, iets is wat ons deel word deur “aanneming” en wat ons toegesê word as ons in Jesus glo en Hom aanneem vir wie Hy gesê het Hy is.

Daar is dus ʼn reuse verskil tussen Sy Seunskap en ons sʼn as Sy gelowige volgelinge! Enigeen wat dit werklik verstaan, sal nie eers daaroor dink om dit te vergelyk met mekaar nie!

Wat maar net alles vir ons bevestig dat ʼn beweging soos CIMI en sy leiers nie ʼn idee het oor presies wat daar in die Skrif oor Jesus Christus en oor God bely word nie!

As ons luister na dit wat Jesus daar in Joh. 17 bid oor ʼn heerlikheid wat Hy gehad het van die begin af, voor die skepping van die wêreld, dan weet jy ons het hier met iets totaal anders te doen as dit wat CIMI bely.

Kom ons gesels oor die Jode se beskuldigings teenoor Jesus dat Hy met wat Hy daar in Joh. 8 en Joh. 10 oor Homself gesê het, Homself aan God gelyk gestel het!

Dit is duidelik juis die rede waarom hulle Jesus wou doodmaak, omdat Hy Homself gelyk gestel het en baie pertinent gesê het dat Hy self God was!

Die Griekse woord wat hulle gebruik, is dat Jesus Homself “in kwantiteit en kwaliteit een maak met God”.

Kan ek ook sommer hier die sektariese siening uitwys as net nog ‘n dwaling, naamlik dat die een God as’t ware 3 maskers gedra het, naamlik dié as Vader, en dié as Seun, en dié as Heilige Gees. Hierdie siening en verklaring is maar net nog ʼn dwaallering wat die Vroeë Kerk al van die vroegste tye verwerp het as “modalisme”. Dit wat die Bybel oor God verkondig, kan nie verklaar word met modalisme nie.

Kan ek dan opsom wat CIMI sê oor Jesus. Wat hulle oor Jesus sê, is dus niks anders as presies dit wat die Jehowa Getuies, die Mormone en die Moslems oor Jesus bely nie.

Wat glo ons dan wel oor God en oor Jesus?

Kom ons bely net weer hier baie duidelik wat ons glo oor wat God self in die Bybel oor Homself en oor Jesus aan ons openbaar:

Ons glo God is een en alleen waarlik God. (Deut. 6:4; 1 Kor. 8:6; Gal. 3:20; 1 Tim. 2:5).

Ons glo daar is een wese, God, wat Homself aan ons openbaar in die Skrifte van die Bybel as Drie Persone: God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees.

Die een Persoon van God is nie belangriker as die ander nie, en al drie Persone is God.

Natuurlik gaan dit ons gewone verstand te bowe om dit alles presies te verstaan en logies te kan verklaar.

Om dit presies te verstaan en presies te verklaar, moet ʼn mens self God wees om dit te kan doen.

Daarom kan ek en jy as mens, hieroor bloot bely wat ons baie pertinent in die Skrif hieroor geopenbaar sien, en hoor wat deur God self, onder die inspirasie van die Gees, aan ons hieroor geopenbaar is.

Blaai ʼn mens deur die Skrifte van die Ou en Nuwe Testament, hoor ons oor en oor hoe God Homself aan ons openbaar as een God, maar ook ʼn duidelike onderskeid maak tussen Hom as God as ʼn Vader, die Seun en as die Heilige Gees.

Ons sien verder hoe God self ʼn bepaalde orde en rol aan Homself as ʼn Vader, as die Seun en as die Heilige Gees in alles wat Hy doen en waarmee Hy besig is, gee.

(Kyk maar net weer na gedeeltes soos Joh. 1; Tomas se belydenis daar in Joh. 20:28; Petrus se uitsprake daar in 2 Pet. 1:16; Paulus se belydenis daar in Kol. 1:16 en verder in daardie brief; Fil. 2:5-11).

Dan hoor ons boonop in soveel gedeeltes van die Nuwe Testament, hoe daar van al drie hierdie Persone van God gelyktydig gepraat word en hoe hulle elkeen apart maar tog saam optree, soos daar in Mat. 3 by die doop van Jesus; Mat. 28:19; 2 Kor. 13:13.

Daarom hoor ons oor en oor deur die kerkgeskiedenis hoe gelowige kerkleiers presies dit bely wat ons hier bely, naamlik dat die God van die Bybel Homself aan ons openbaar as een God, maar ook as drie Persone.

Van hierdie belydenis is dan oor die eeue gepraat en na verwys as ons belydenis dat die God van die Bybel ʼn Drie-enige God is.

Alhoewel dit nie ʼn term is wat ons ooit in die Bybel self vind nie.

Dit was die Kerk van Jesus Christus, deur die eeue, se manier om in gewone mensetaal te probeer beskryf wat hulle in die Skrif vind wat God oor Homself aan ons openbaar.

Daarom kan ons vir ʼn groep soos CIMI sê dat, as hulle dit nie verstaan en dit nie glo nie, weet hulle nie en glo hulle nie in die God van die Bybel nie.

Hierdie belydenis oor wie die God van die Bybel is, is van kardinale belang in die manier hoe ons oor God dink, wie ons dink die God is wat ons aanbid, dien en volg.

Ja, dit is so belangrik vir ons omdat ons besef dat ons geloof en gehoorsaamheid aan hierdie God, ons lewe kan kos êrens langs die pad en boonop, ons ewige eindbestemming gaan bepaal.

Ek wil hierdie deel afsluit deur pertinent te stel dat die rede vir hierdie skrywe, soos ook my ander skrywes, is nie om mense of selfs die groep CIMI persoonlik aan te val nie. Dit gaan vir my oor waarheid en wat waar is.

In Joh. 6:29 sê Jesus die volgende:

“En Jesus antwoord hulle: ‘Wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in Hom wat Hy gestuur het.’”

Hoor jy wat Jesus hier sê?

Hy sê dat die werk van God is nie om ons meer en meer soos Jesus te maak of in die woorde van CIMI, van ons “christusse” te maak nie.

Nee, Sy werk is dat ons in Jesus sal glo wat Hy gestuur het.

In Joh. 8:22-29 lees ons die volgende wat Jesus oor Homself sê:

“En Jesus het weer vir hulle gesê: Ek gaan weg, en julle sal My soek en in julle sonde sterwe. Waar Ek gaan, kan julle nie kom nie.

Toe sê die Jode: Hy sal Homself tog nie om die lewe bring nie, omdat Hy sê: Waar Ek gaan, kan julle nie kom nie?

En Hy sê vir hulle: Julle is van benede, Ek is van bo; julle is uit hierdie wêreld, Ek is nie uit hierdie wêreld nie.

Ek het dan vir julle gesê dat julle in jul sondes sal sterwe; want as julle nie glo dat dit Ek is nie, sal julle in jul sondes sterwe.

Toe sê hulle vir Hom: Wie is U dan? En Jesus antwoord hulle: Net dit wat Ek vir julle sê.

Ek het baie dinge om van julle te sê en te oordeel; maar Hy wat My gestuur het, is waaragtig; en Ek, wat Ek van Hom gehoor het, dit spreek Ek tot die wêreld.

Hulle het nie verstaan dat Hy met hulle van die Vader gespreek het nie.

En Jesus sê vir hulle: Wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit Ek is; en uit Myself doen Ek niks nie; maar net wat my Vader My geleer het, dit spreek Ek.

En Hy wat My gestuur het, is met My; die Vader het My nie alleen gelaat nie, omdat Ek altyd doen wat Hom welgevallig is.”

In hierdie gedeelte verwys Jesus na God wat Homself in die Ou Testament geopenbaar het as die “Ek is”.

Dit was een van die Name van God waarmee Hy Homself aan Moses geopenbaar het daar in Eks. 3 byvoorbeeld.

Met ander woorde, wat Jesus hier sê, is dat tensy mense kies om te glo dat Hy wat Jesus is, werklik die “Ek is” is, sal hulle in hulle sonde sterwe.

Dit is waaroor dit vir my hier gaan.

Dit gaan vir my daaroor om deur hierdie skrywes vir elke leier in CIMI en elke lid in hierdie Kultus te sê: Bekeer julle en glo in hierdie Jesus, anders sterf julle in julle sonde!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s