‘n Persoonlike belydenis oor die viering van die Paasfees uit ‘n nuwe verbondsperspektief

Om die Pesach-maal te bedien en te vier saam met gelowige volgelinge van Jesus Christus, ons Verlosser en Koning

Toe ek gevra is om gisteraand die Pesach-fees te bedien aan 24 gelowige volgelinge van Jesus, was ek om vanselfsprekende redes eers baie huiwerig om dit te doen.

Ek het immers Jesus se woorde verstaan toe Hy tydens Sy laaste Paasfees saam met Sy dissipels, die bediening van die derde beker wyn, die beker van verlossing, gebruik het om ʼn nuwe era met sy eie nuwe fees te illustreer.

As die Lam van God, God se eie Seun wat mens geword het, om as die finale Lam Sy lewe vir ons volkome verlossing en bevryding af te lê, neem Hy die Matzah, die brood, en sê profeties wat daardie selfde dag nog sou gebeur met Sy kruisiging: Dit is My Liggaam wat vir julle gebreek is. Neem, eet, en gedenk en glo dat dit vir julle gebreek is.

Daarna neem Hy die beker van Verlossing van die Pesach-maal, en sê: Dit is “van nou af” die beker van die nuwe verbond. Neem, drink dit ter nagedagtenis van My bloed wat vir julle uitgestort word.

Maar onmiddellik het hierdie woorde van Jesus my totale vrede gegee om God se Gees toe te laat om my te gebruik om die pesach-feesmaal so aan Sy nuwe verbondsmense te bedien om ook so die Evangelieboodskap te bedien dat dit wat Hy vir ons gedoen het aan die kruis, Sy begrafnis en Sy opstanding as ons Verlosser en Lam van God, daardeur onverdun verkondig sal word.

Maar, aan die anderkant, dat dit wat Hy as God en Here, en ons nuwe Koning beveel en self ingestel het as teken van ʼn nuwe verbondsera met nuwe tekens vir ons nuwe feesmaal, ook sonder skroom verkondig sal word.

Hoe kan dit anders?

As Hy, as die sondelose, onbevlekte Lam, maar tog ook as God en Here, nou self ons as Sy volgelinge, opgeroep het om wat juis deur Sy hele lewe en bediening op aarde volkome vervul en sy volle betekenis gekry het, voortaan so te vier, ek Hom maar net ook hierin sal gehoorsaam.

Die vraag was steeds: Maar hoe bedien ek die pesach-fees aan gelowige volgelinge van Jesus in die lig?

Ek besluit toe om die Seder Haggadah/riglyn vir die fees van die Messiaanse Jode te volg.

Maar groot was my verbasing toe ek tydens die bediening van die feesmaal beleef God se Gees lei my anders.

In plaas van wetties die pesach-maal se riglyne te volg, moes ek eerder God se mense daarna laat kyk as deel van die wet en profete se boodskap wat deel was en bedoel was as Tugmeester na Jesus Christus toe as die Finale Paaslam.

En skielik het ek en God se mense verwonderd gestaan terwyl God se Gees aan ons openbaar hoe die elemente van die pesach mense help verstaan het dat, al was hulle verlos en vry van ʼn lewe van slawerny onder die Egiptiese Farao, hulle steeds totaal verlore en steeds verlore was, ten spyte van hulle gehoorsaamheid aan die wet.

Omdat hulle nie Jesus Christus as die Afikomen herken en erken nie, sal selfs die rigiede viering van die feeste, soos die pesach-fees, steeds God se Gees se instrument bly om ʼn tugmeester na Christus te wees.

Vir ons as waarlik verloste mense van God se familie op aarde, is daar werklik rede om fees te vier.

Ons is immers erfgename van ʼn baie beter, nuwe verbond met nuwe feeste.